Areh

Cerkev Areh Pohorje 300x225 ArehSLO ArehAreh

Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma začela odtekati iz močvirja in zmaj je bil pregnan. Okrog cerkve je nastala naselbina, mimo katere je vodila že rimska cesta. Cerkev sv. Areha je dal postaviti Henrik Rogaški sredi 13. stol. v znamenje sprave z benediktinci. Posvečena je cesarju Henriku II., ki je vladal od leta 1002 do 1024. Leta 1146 ga je papež Evgen III. prištel med svetnike. Največja znamenitost v cerkvi je Arehov grob, ki stoji sredi cerkve pred prezbiterijem. Pripisujejo ga poznoromanskemu slogu in je dokaz visoke starosti Arehove cerkve. Prvotno romanska cerkev je dobila sedanjo podobo v 2. pol. 17. stol., ko so jo povečali in prenovili. Areh je privlačna točka izletnikov od blizu in daleč. Ni zgolj slučaj, da so bile prve planinske koče zgrajene ob zgodovinskih cerkvah, kamor so ljudje stoletja prihajali častit svojega zaščitnika. Planinsko društvo Ruše, ki ima več kot stoletno tradicijo, je ustvarilo pri Arehu s tremi planinskimi kočami pravi planinski raj. Med II. svet. vojno so bile koče požgane, na pogorišču nekdanje koče Planinka je zrasla sedanja Ruška koča. Vendar pa območje Areha ni znano samo po planinstvu, ampak tudi kot smučarsko središče na Ruškem Pohorju z urejenimi programi za sankanje, tek na smučeh in smučanje. V naslednjih letih se bo obstoječa dolžina smučarskih prog (približno 6,5 km) še povečala, ko bo uresničen dolgoletni načrt, in bo vrh Pohorja z žičnico povezan z dolino, Ruše pa z Arehom.

ENG ArehAreh

According to local legends there used to be a lake by the St. Areh, in which a dragon lived. Whenever the dragon got angry, the water would overflow from the lake, flooding fields and villages and sweeping away entire forests. People were trying to find a way to calm the dragon. The pope advised them to build a church dedicated to St. Areh. People started building it, the water began to flow away from the marsh and the dragon was defeated. A settlement was formed around the church, with a road passing it by since the Roman times. The church of St. Areh was built by Henry of Rogaška in the middle of the 13th century as a sign of reconciliation with the Benedictine order. It is dedicated to emperor Henry II. who ruled from 1002 till 1024. In 1146 pope Eugene III. sanctified him. The most important thing in the church is Areh’s tomb, which is located in the middle of the church, in front of the presbytery. It is ascribed to late-Romanesque style and it is proof of how very old the church is. Originally a Romanesque church it got its present appearance in the 2nd half of the 17th century, when it was enlarged and renewed. Areh is an attractive spot for hikers from near and far. It’s no coincidence that the first mountain huts were built next to historic churches to where people have been coming for centuries to worship their patron saint. The Ruše Mountaineering Club, with over a 100-year tradition, has created a real mountain paradise with three mountain huts at Areh. During WW II the huts were burnt down and at the site of the former Planinka hut the new Ruše hut was built. However, Areh is known for more than just mountaineering. There is also a skiing resort in Ruško Pohorje with programs for sledding, cross-country and skiing. In the next few years the length of the existing ski lanes (app.6.5 km) will increase when a long-term plan will be realized and the Pohorje peak will be connected to the valley through the means of the cableway and Ruše will be connected to Areh.

DEU ArehAreh

Nach den Volksberichten war früher bei der Kirche St. Areh ein See, wo sich ein Drachen befand. Als er wütend wurde, begann das Wasser aus dem See speien und verursachte die Überschwemmungen, die die ganzen Wälder auf die Felder und in die Dörfer brachten. Die Menschen berieten sich, wie sie ihn beruhigen könnten. Der Papst gab ihnen einen Vorschlag, dass sie eine Kirche zur Ehre des Heiligen Areh bauen sollten. So begann die Bau der Kirche und das Wasser flieβ allmählich aus dem Sumpf aus und vertrieb den Drachen. Rund um die Kirche und entlang der einmal römischen Straβe, entstand eine Siedlung. Die Kirche lieβ Henrik Rogaški Heinrich Rohitscher in der Mitte des 13. Jahrhunderts als Zeichen der Versöhnung mit den Benediktinern bauen. Sie wurde dem Kaiser Heinrich dem II gewidmet, der von 1002 bis 1024 herrschte. 1146 hat ihn der Papst Eugen der II. zum Heiligen erklärt. Die wichtigste Sehenswürdigkeit in der Kirche ist das Grab von Areh, der inmitten der Kirche vor dem Presbyterium steht. Es wird dem spätromanischen Stil zugezählt und ist ein Beweis der hohen Alter der Kirche. Ursprünglich eine romanische Kirche bekam ihre gegenwärtige Form in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als sie renoviert und vergröβert wurde. Areh ist ein attraktiver Ort für die Ausflügler weit und breit. Es ist kein Zufall, dass die ersten Berghütten neben den historischen Kirchen gebaut wurden, wo die Menschen Jahrzehnte lang seinen Beschützer verehrten. Der Alpenverein Ruše mit der Tradition seit mehr als einem Jahrhundert, schuf bei Areh mit den drei Berghütten ein echtes Alpenparadies. Während des 2. Weltkrieges wurden die Hütten verbrannt. Auf der Brandstelle der ehemaligen Hütte Planinka steht heute Ruška koča. Aber das Areh – Gebiet ist nicht nur wegen des Alpinismus bekannt, sondern auch wegen des Skizentrums auf dem „Ruško Pohorje“ mit den geordneten Programmen für Rodeln, Skilaufen und Skifahren. In den nächsten Jahren wird die jetzige Länge der Skipisten (etwa 6,5 km) noch vergröβert, wenn der langjährige Plan verwirklicht und der Gipfel des Pohorje – Gebirges mit dem Tal und auch Ruše mit Areh durch eine Seilbahn miteinander verbunden wird.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
areh slo 1024x576 Areh
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 231#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
pragozd sumik Areh
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Areh
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Areh
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
Cerkev Sv Pankracija Areh
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
Cerkev Sv  jurij Areh
Cerkev sv. Jurija Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica "koroškega tipa" romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Areh
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Areh
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Areh
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Areh
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Areh
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Pragozd Šumik
Župnijska cerkev Ruše
Staro trško jedro
Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Jurija
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami

Iskalni nizi prispevka:


|  cerkve  |  areh sankanje  |  

Komentirajte