Braslovče

Braslovce trg BraslovčeSLO BraslovčeBraslovče

Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do Levca, na zahodu pa do Dobrovelj in Motnika.

Okoli leta 1360 so Braslovče dobile trške pravice, ki sta jim jih podelila grofa Herman I. Celjski in Viljem Celjski. To je bilo kmalu po tem, ko so bivši Žovneški gospodje po povišanju v grofe Celjske dobili pravico krajem dajati trške privilegije.

Zgodovinsko gledano sta v trgu Braslovče najznamenitejši stavbi župnijska cerkev in Legant, ki zaključujeta osrednji, trški del naselja.

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se prvič omenja šele leta 1255, vendar nekateri njeni še vedno ohranjeni stavbni deli spadajo vsaj v 10., če ne že v 9. stoletje. Pri cerkvi ali mogoče v njej je bila nekaj let pokopana grofica Veronika Deseniška, druga žena grofa Friderika II. Celjskega. V času turških vpadov je bilo ob cerkvi zgrajeno mogočno taborno obzidje, ki so ga dokončali okoli leta 1485. Obzidje so sestavljali štirje obrambni stolpi in dvižni most. Del tega obzidja je ohranjen in lepo viden še danes. Legant izhaja iz besede Lehen, ki pomeni fevd. Točen nastanek stavbe in njen pomen nista natančno potrjena. Sodeč po ohranjenem napisu »pozdravljena straža« nad vhodom v stavbo, je stavba nekoč imela stražarsko – vojaško funkcijo. Zagotovo pa je, da je bil Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja v vlogi trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik.

Nedaleč stran od Braslovč leži Braslovško jezero, okoli katerega je speljana zanimiva 1,5 km dolga sprehajalna pot, ki je hkrati tudi gozdna učna pot, na kateri si lahko obiskovalec nabere žepni herbarij. Jezero je primerno tudi za ribolov. 
V neposredni bližini Braslovč se nahaja tako imenovani prireditveni prostor, na katerem se vsako leto na drugo nedeljo v avgustu odvija ena najodmevnejših prireditev na območju Spodnje Savinjske doline, »dan hmeljarjev«. To je tradicionalna družabna prireditev s prikazom starih hmeljarskih opravil ter imenovanjem hmeljarskega starešine in princese, ki prevzameta naziv za eno leto. Sicer pa s to prireditvijo hmeljarji že pol stoletja obeležujejo začetek obiranja hmelja po celotni dolini.

ENG BraslovčeBraslovče

Welcome to Braslovče. It is one of the oldest hamlets in the Lower Savinja Valley as well as in Slovenia. The name derives from the pannonian prince Braslav who established here a large hamlet with a church in the last decade of the 9.century. When founded, Braslovče also became the center of the first parish which layed between the river Savinja to the north, river Sava between Trbovlje and Hrastnik to the south, Levec to the east and Dobrovlje and Motnik to the west.

Around 1360 Braslovče was given its market town rights by the counts Herman I.of Celje and William of Celje. This happened soon after the lords of Žovnek became the counts of Celje and were given the right to bestow privileges on the local settlements.

From a historical point of view, the most important buildings in Braslovče are the parochial church and Legant, which conclude the central part of the town.

The parochial church of Mary’s Assumption is undoubtedly the oldest building in Braslovče. It was first mentioned in written sources as late as 1255, but some of its still preserved parts date back to at least the 10. or even 9.century. Veronika Deseniška, second wife of the count Frederick II.of Celje, was burried near the church or perhaps even in it for a few years. In the time of the turkish invasions a strong wall was built next to the church which was finished around 1845. The wall was made of 4 defense towers and a draw bridge. A part of that wall is still preserved and can be seen even today.

Legant derives from the word lehen and means fief or feudal territory. The exact date of construction and its purpose are unclear. Considering the preserved inscription above the entrance ”hail to the guard”, the building was probably used as a guard- or military post. But it is certain that Legant was the main administrative building at least since the mid-14.century, because it was the market town judge’s residence.

A stone’s throw from Braslovče lies the Braslovče lake around which there’s a 1,5 km long interesting walking path. This is also a forest learning path, along which the visitor can make his own pocket herbarium. The lake is also suitable for fishing.

In the immediate vicinity of Braslovče there is a venue where one of the most important events in the Lower Savinja Valley takes place anually, every second Sunday in August. It is the so-called ”Day of the Hop Growers”, a traditional social event where old hop growing chores are demonstrated and where a hop elder and hop princess are named for a period of one year. With this event the hop growers have been marking the beginning of hop picking throughout the valley for the last 50 years.

DEU BraslovčeBraslovče

Willkommen in Braslovče. Das ist eine der ältesten Siedlungen im Unteren Savinja Tal und ebenfalls in Slowenien. Den Namen bekam sie nach dem pannonischen Fürsten Braslav, der im letzten Jahrzehnt des 9. Jahrhundert eine größere Ortschaft mit Kirche gründete. Somit ist sie ein Zentrum der Urpfarre geworden, die sich am Norden bis zum Fluss Savinja, am Süden zum Fluss Sava zwischen Trbovlje und Hrastnik, am Osten bis Levec und am Westen bis Dobrovlje und Motnik erstreckte.

Um etwa 1360 wurden die Marktrechte für Braslovče von Grafen Hermann den I. von Celje und Wilhelm von Celje verliehen. Das war kurz nachdem die ehemaligen Herren von Žovnek zum Grafen von Celje erhöht wurden und bekamen deshalb das Recht, die Marktprivilegien den Orten zu verleihen.

Historisch gesehen sind auf dem Markt Braslovče die berühmtesten Gebäude die Pfarrkirche und Legant, die den Zentral- und Marktteil der Siedlung beenden.

Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist ohne Zweifel das älteste Gebäude in Braslovče.  Erst 1255 wird sie erstmals in den Schriftquellen erwähnt. Trotzdem gehören einige Teile des Gebäudes zumindest in das 10. Jahrhundert oder sogar ins 9. Jahrhundert. Bei der Kirche oder vielleicht in der Kirche wurde ein Paar Jahre die Gräfin Veronika Deseniška, die zweite Frau von Friderik des II. von Celje, begraben.  In der Zeit der Türkenanfälle wurde neben der Kirche eine mächtige Lagermauer gebaut, die 1485 fertiggebaut wurde. Vier Wehrturme und die Fallbrücke gehörten zur Mauer und ein Teil ist heute immer noch erhalten und gut zu sehen.

Legant stammt aus dem Wort Lehen. Die genaue Entstehung des Gebäudes und seine Bedeutung sind nicht genau bekannt. Die erhaltene Überschrift „Willkommen die Wache“ über dem Eingang beweist, dass das Gebäude einmal eine Kriegs- und Wachfunktion hatte. Es ist aber klar, dass Legant zumindest von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das Verwaltungsgebäude des Marktes war und wo der Marktrichter seinen Sitz hatte.

Nicht weit weg von Braslovče liegt der See Braslovče und um den See herum führen ein 1,5 Kilometer langer Spazierweg und ein Waldlehrpfad, wo sich der Besucher ein Taschen-Herbarium machen kann. Der See ist geeignet auch für die Fischerei. In der unmittelbaren Nähe von Braslovče liegt der sogenannte Veranstaltungsplatz, wo sich jedes Jahr am zweiten Sonntag im August „der Tag der Hopfenbauern“ ereignet, eine der anerkanntesten Veranstaltungen im Unteren Savinja Tal. Das ist die traditionelle, gesellige Veranstaltung, wo eine alte Arbeitsweise gezeigt wird und der Älteste von den Hopfenbauern und die Prinzessin genannt werden, die für das ganze Jahr den Titel annehmen. Schon ein halbes Jahrhundert beginnt mit dieser Veranstaltung die Hopfenernte im ganzen Tal.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
braslovce slo 1024x576 Braslovče
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 491#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
obnovljeniGradZovnek Braslovče
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Braslovče
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
tinsko1 Braslovče
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
kocevje Braslovče
Kočevje Kočevje je svoje korenine pognalo v okljukih kraške reke Rinže. Mesto leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dobrih trideset kilometrov oddaljeno od meje z Republiko Hrvaško. Je upravno, gospodarsko, kulturno in športno središče občine Kočevje, oziroma celotne Kočevske krajine. Grof Ortenburški je na to območje iz gospodarskih razlogov naselil prebivalce iz svojih posestev s Fankovske, in ti so na tem območju ostali 600 let. ...
Podrobneje...
zgornji duplek Braslovče
Zgornji Duplek Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih ...
Podrobneje...
spodnji duplek Braslovče
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
zgornja korena Braslovče
Zgornja Korena Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, ...
Podrobneje...
muzej rogatec Braslovče
Muzej na prostem Rogatec Nastal je na podlagi ideje domačinov o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa prerasel v največji muzej na prostem v Sloveniji. Razglašen je za kulturni spomenik, leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta. V muzeju si lahko ogledate, kako so živeli kmetje in obrtniki s tega območja v 19. in na začetku 20. stoletja. Jedro muzeja tvori nekaj originalnih ...
Podrobneje...
dvorec strmol Braslovče
Dvorec Strmol Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. ...
Podrobneje...
sentjanz Braslovče
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
Grad Žovnek
Grajska vas
Tinsko
Kočevje
Zgornji Duplek
Spodnji Duplek
Zgornja Korena
Muzej na prostem Rogatec
Dvorec Strmol
Leskovec nad Šentjanžem

Iskalni nizi prispevka:


|  legenda duplek  |  BRASLOVČE SLOVENIJA  |  

Komentirajte