Cerkev sv. Jurija

Cerkev Sv  jurij Cerkev sv. JurijaSLO Cerkev sv. JurijaCerkev sv. Jurija

Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica “koroškega tipa” romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve polovice 9. do prve polovice 10. stoletja je bila zgodnjesrednjeveška enoladijska kapela s t. i. vpisano apsido. Sočasni staroslovanski grobovi ob južni in vzhodni strani prvotne cerkve z grobnimi najdbami pripadajo kötlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slovanov. Med pridatki v grobovih so najštevilčnejši bronasti obsenčni obročki ter okrogle bronaste okrasne zaponke, od katerih je še posebej zanimiva tista z upodobitvijo pava kot starokrščanskega simbola nesmrtnosti. Ko je v 8. stoletju Karantanija morala priznati frankovsko nadoblast, se je začelo intenzivno pokristjanjevanje naših krajev. Zgodnjesrednjeveška cerkev z odkritimi temelji v današnji cerkvi sv. Jurija tako spada med najstarejše tovrstne objekte na oglejskem misijonskem področju. V prvi polovici 12. stoletja so na pogorišču prvotne kapele v širini današnje cerkvene ladje pozidali romansko cerkev z veliko polkrožno apsido, ki jo je v 13. stoletju nadomestil kvadratni prezbiterij s kornim zvonikom, manjše posege v stavbno lupino pa sta prispevali tudi obdobji gotike in baroka.

ENG Cerkev sv. JurijaChurch of St. George

This succursal church with its eastern church tower from the second half of the 13th century is a typical representative of the “Carinthian type” of Romanesque churches and it has been proclaimed a cultural monument of the highest level. The patron St. George indicates the early building of the church. Therefore it was no surprise that the 1993 archaeological excavations unearthed foundations of two older building phases. The pre-Romanesque building belonging to the period from the first half of the 9th century to the first half of the 10th century was an early-medieval one-nave chapel with the so-called inscribed apse. The contemporary Old Slavic graves at the southern and eastern side of the original church with their grave finds belong to the Ketlas cultural group or the younger culture of the Alpine Slavs. Among the additions in the graves the most numerous are the bronze temple rings and round bronze ornamental buckles of which the most interesting one carries the image of a peacock as an Old Christian symbol of immortality. When Carinthia had to acknowledge Franconian supremacy in the 8th century, intensive Christianization of the area began. The early-medieval church with its uncovered foundations in the present-day church of St. George is therefore one of the oldest buildings of this type in the Aquila missionary area. In the first half of the 12th century in the width of today’s church nave a Romanesque church with a large semicircular apse was built at the site where the original chapel burnt down. In the 13th century the apse was replaced by a square presbytery with a choir church tower. Minor adjustments to the building’s framework were made also in the Baroque and Gothic periods.

DEU Cerkev sv. JurijaSt. Georgskirche

Diese Filialkirche mit dem Ostkirchturm aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist die typische Repräsententin vom kärntnerischen Typ der romanischen Kirchen und wurde zum Kulturdenkmal der höchsten Wertstufe erklärt. Der Schutzheilige St. Georg weist auf die frühere Zeit des Kirchenbaus hin, deshalb war es keine Überraschung, als im Frühling 1993 mit den archeologischen Ausgrabungen zwei ältere Bauabschnitte gefunden wurden. Das vorromanische Gebäude aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts war frühmittelalterliche einschiffige Kapelle, mit den sogenannten eingeschriebenen Apsis. Gleichzeitige altslawische Gräber neben der Süd- und Ostseite der ursprünglichen Kirche mit dem Gräberfundgut gehören zur kötlachischen Kulturgruppe bzw. der jüngeren Kultur der Alpenslawen. Unter den Grabbeigaben gibt es zahlreiche Schläfenringe aus Bronze und runde Bronzebroschen, von denen noch besonders interessante Bronzebrosche mit der Abbildung eines Pfaus ist, die ein altchristliches Symbol der Unsterblichkeit darstellt. Als im 8. Jahrhundert Karanthanien die fränkische Herrschaft anerkennen musste, begann eine intensive Christianisierung unserer Städte. Die frühmittelalterliche Kirche mit den entdeckten Fundamenten in der heutigen St. Georgskirche gehört zu den ältesten Gebäuden im Missionsgebiet von Aquileia.In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde auf der Brandstelle der ursprünglichen Kapelle, deren Breite dem heutigen Kirchenschiff entspricht, romanische Kirche mit der großen halbkreisförmigen Apsis errichtet. Sie wurde im 13. Jahrhundert durch das Quadratpresybiterium mit dem Chorkirchturm ersetzt. In der Zeit der Gotik und des Barock wurden kleinere Eingriffe in das Gebäude gemacht.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
cerkev sv jurija slo 1024x576 Cerkev sv. Jurija Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 161#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Sv Pankracija Cerkev sv. Jurija
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
grascina rotenturn Cerkev sv. Jurija
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Cerkev sv. Jurija
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Cerkev sv. Jurija
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Cerkev sv. Jurija
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Cerkev sv. Jurija
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Cerkev sv. Jurija
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Cerkev sv. Jurija
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Cerkev sv. Jurija
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
vurberk Cerkev sv. Jurija
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
Cerkev sv. Pankracija
Graščina Rotenturn
Areh
Župnijska cerkev Ruše
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Vurberk

Iskalni nizi prispevka:


|  cerkev  |  AREH CERKEV  |  najlepše cerkve v sloveniji  |  

Komentirajte