Cerkev sv. Pankracija

Cerkev Sv Pankracija Cerkev sv. PankracijaSLO Cerkev sv. PankracijaCerkev sv. Pankracija

Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz grajskega palacija, osrednji monolitni steber pa je bržkone pripadal rimskemu templju, najdenemu v ruševinah antične naselbine Colatio ob vznožju griča. Boter izjemne arhitekturne zasnove je bil Bertold V. Andeški, upravitelj andeške družinske posesti v Mislinjski dolini v prvi polovici 13. stoletja in znameniti oglejski patriarh. Grajski kompleks so leta 1488 močno poškodovali madžarski vojaki Matije Korvina, v naslednjih letih pa so obnovili le kapelo sv. Pankracija, ki je bila sedež slovenjgraške župnije, ter pozidali zvonik, grič s cerkvijo pa so z novim obzidjem utrdili v protiturški tabor. V obdobju baroka so enotnemu prostoru patriarhove kapele dodali velik prezbiterij, na zunanjščino pa so bile ob stavbo prislonjene svete stopnice, ki zaključujejo križev pot, speljan po pobočju od spodnje sožupne cerkve sv. Radegunde. Zgodnjegotski portal na zahodni strani ter notranjščina z ostanki fresk in bogato oltarno opremo uglednih štajerskih baročnih mojstrov (Straussa, Mersija in Lerchingerja) uvrščajo cerkev med najpomembnejše sakralne umetnostne spomenike v regiji. Spomin na mogočen grad se je ohranil tudi v ljudski govorici, saj okoličani še vedno rečejo »gremo na Grad«, ki je priljubljena sprehajalna točka. Pomembno župnijo pri cerkvi sv. Pankracija so vodili številni imenitni cerkveni veljaki, med njimi Enej Silvij Piccolomini,kasnejši papež Pij II., katoliški humanist Avguštin Prygl, v kasnejšem času pa tudi zgodovinar in jezikoslovec Davorin Trstenjak.

ENG Cerkev sv. PankracijaChurch of St. Pankrat

It was built in one of the most beautiful parts of Slovenia, where the Mislinja valley extends into the Slovenj Gradec valley. The church buildings incorporate in their structure elements of one of the oldest castles in Slovenia, and the lower part of the church tower used to be a part of the old castle’s defence tower (the so-called bergfried), therefore the ground floor has retained over three-meter-thick walls. The extraordinary design of the church from the year 1240 developed from the castle’s palatium and the central monolithic pillar probably belonged to the Roman temple found in the ruins of the antique settlement Colatio at the foot of the hill. The godfather of the extraordinary architectural design was Berthold V.of Andechs, majordomo of the Andechs family estate in the Mislinja valley in the first half of the 13th century and the famous patriarch of Aquila. The castle buildings were heavily damaged in 1844 by the Hungarian soldiers of Matthias Corvinus. In the following years only the chapel of St. Pankrat, the seat of the Slovenj Gradec parish, and the church tower were rebuilt; the hill with the church was fortified into an anti-Turkish camp. In the Baroque period a large presbytery was added to the unified area of the patriarch’s chapel and on the outside holy stairs were propped up against the wall, which conclude the Stations of the Cross leading up the hill from the lower church of St. Radegund of the same parish. The early Gothic portal on the west side and the inside with remains of frescoes and rich altar elements of distinguished Styrian Baroque masters (Strauss, Mersi, Lerchinger) place the church among the most important sacral monuments in the region. The memory of the mighty castle has been preserved in the local language, because the locals still say ‘let’s go to the Castle’ which is a popular spot for walks. The important parish of the St. Pankrat’s church was presided over by many eminent church officials, among them Enea Silvio Piccolomini, later known as Pope Pius II., catholic humanist Augustin Prygl and lately also the historian and philologist Davorin Trstenjak.

DEU Cerkev sv. PankracijaSt. Pankratiuskirche

Sie steht in einem der schönsten Gebiete Sloweniens, wo sich das Mislinja – Tal in das Talbecken von Slovenj Gradec erweitert. Der Komplex der Kirche enthält in seiner Struktur die Elemente von einem der ältesten Burgen Sloweniens, weil der untere Teil des Kirchturms ein Teil des alten Wehrturms (bergfrida) ist, deshalb blieb im Erdgeschoss mehr als 3 Meter dicke Mauer erhalten. Auch die außergewöhnliche Aufbau des Kirchenbaus, etwa aus dem Jahr 1240, hat sich aus dem Schlosspalas entwickelt. Die monolitische Zentralsäule gehörte zu dem römischen Tempel, der in den Ruinen der antiken Siedlung Colatio am Fuß des Hügels entdeckt wurde. Der Pate dieses auβergewöhnlichen Architekturentwurfes war Berthold V. von Andechs, der Verwalter des Familienbesitzes im Mislinja – Tal in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und der berühmte Patriarch von Aquileia. Der Schlosskomplex wurde 1488 schwerbeschädigt von Matthias Corvinus und seinen ungarischen Soldaten. In den folgenden Jahren wurde die St. Pankratius Kapelle, der  Pfarrsitz von Slovenj Gradec, renoviert  und der Kirchturm umgebaut. Der Hügel mit der Kirche wurde mit der neuen Mauer gegen die Türkenanfällen befestigt. In der Barockzeit wurde zum einheitlichen Raum in der Kapelle des Patriarchen ein großes Presbyterium angefügt. An die Außenseite des Gebäudes wurden die heiligen Treppen angelehnt, die den Kreuzweg beenden, der über den Berghang von der unteren St. Radegundis Pfarrkirche führt.Das frühgotische Portal auf der Westseite, der Innenraum mit den Resten von Fresken und das prachtvolle Altargerät von den angesehenen Barockmeister aus Steiermark (Strauss, Mersija und Lerchinger), ordnen die Kirche zu den bedeutendsten sakralen Kunstdenkmälern in der Region ein.Die Erinnerung an die mächtige Burg blieb in der Volkssprache erhalten, denn die Umwohner sagen immer noch “Steigen wir zur Burg auf!”, was heute der beliebte Spazierweg ist. Die bedeutende Pfarre bei der St. Pankratius Kirche wurde von den zahlreichen vornehmenden Kirchenführer geleitet, wie zum Beispiel Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., dann auch katholischer Humanist Avguštin Prygl oder Historiker und Sprachforscher Davorin Trstenjak.

Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
cerkev sv pankracija slo 1024x576 Cerkev sv. Pankracija
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 171#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Sv  jurij Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Jurija Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica "koroškega tipa" romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve ...
Podrobneje...
grascina rotenturn Cerkev sv. Pankracija
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Cerkev sv. Pankracija
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Cerkev sv. Pankracija
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Cerkev sv. Pankracija
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Cerkev sv. Pankracija
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Cerkev sv. Pankracija
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Cerkev sv. Pankracija
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
vurberk Cerkev sv. Pankracija
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
Cerkev sv. Jurija
Graščina Rotenturn
Areh
Župnijska cerkev Ruše
Grajska vas
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Vurberk

Iskalni nizi prispevka:


|  cerkev sv pankracija  |  

Komentirajte