Grad Žovnek

obnovljeniGradZovnek Grad ŽovnekSLO Grad ŽovnekGrad Žovnek

Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške.

Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ugled in istočasno tudi dozidavali in močno utrjevali družinski grad. Poleg družinskega gradu so imeli v posesti še tri gradove, Šenek pri Polzeli, Libenštajn pri Preboldu in Ojstrico nad Lokami pri Taboru.

Leta 1333 so se Žovneški preselili v Celje in celjski grad je postal upravno središče njihove posesti. Kljub vsemu pa so ostali močno vezani na svoj družinski grad in rodovne simbole.  Grad Žovnek je ostal njihov družinski grad, na katerem so se kasnejši rodovi Celjskih grofov pogosto zadrževali.

Po smrti kneza Ulrika II. Celjskega, zadnjega lastnika gradu Žovnek, so grad dobili kot dediščino v last Habsburžani. Do leta 1816, ko so Žovnek zapustili zadnji lastniki, se je na njem zvrstila vrsta različnih lastnikov. Po tem letu pa je bil grad prepuščen propadanju. Danes so od nekdaj mogočnega gradu ostale le ruševine, ki jih postopno obnavljajo.

Vhod v obstoječ grajski kompleks je urejen preko mostu skozi obnovljen vhodni portal. Dvodelni vhodni portal  je bil namensko ločen za pešce in konjenike.

Levo od vhodnega portala stoji najbolj markantni del grajskih ruševin, okrogli obrambni stolp, ki je Žovneškim zanesljivo služil v obrambne namene. Stolp je dvonadstropna stavba, ki je imela nekoč osrednji del v prvem nadstropju, v katerem je bila grajska kapela.

Desno od vhodnega portala se nahajajo ostanki južnega zunanjega in notranjega obzidja, ki so bili mestoma obnovljeni.

Osrednji del gradu je predstavljal stanovanjski del ali palacij, ki pa je danes skoraj v celoti porušen. Edina ostanka nekdaj mogočnega palacija sta dve tako imenovani »špici«, ki sta bili leta 2008 v celoti obnovljeni.

Kot je bilo v preteklosti značilno, je vse grajske objekte označevala težko dostopna lega, ki pa je nudila dober pregled nad okolico. Grad Žovnek ni pri tem nobena izjema, saj se od tod odpira čudovit razgled na Žovneško jezero in celotno Spodnjo Savinjsko dolino vse do Celja.

ENG Grad ŽovnekThe castle Žovnek

The castle Žovnek is undoubtedly one of the oldest castles in Slovenia. The original builders are unknown. The first known owner in the 12th century was the family called the Savinjski, who took its last name, as was common then, after the place of living – the Savinja valley and the river Savinja. At the end of the 12th century the family changed its name to Žovneški.

The lords of Žovnek started to gradually enlarge its domain, build a reputation and at the same time they also fortified and added to the family castle. Next to this one they owned 3 more castles – Šenek near Polzela, Libenštajn near Prebold and Ojstrica above Loke near Tabor.

In 1333 the lords of Žovnek moved to Celje and the castle there became the administrative center of their entire domain. However, they were still strongly attached to their family castle and heraldic symbols. Therefore Žovnek remained their family castle, where the later generations of the lords spent a lot of their time.

After the death of Ulrik II. of Celje, the last owner of the Žovnek castle, the castle became property of the Habsburg family as part of the inheritance. Until 1816, when the last owners abandoned Žovnek, the castle had many different masters. From then on it was left to decay. Nowadays all that is left of it are ruins, which are being gradually restored.

The entrance into the existing compound leads across the bridge and through the restored entrance portal. The two-way portal was intentionally separated for horsemen and pedestrians.

Left of the entrance is the most remarkable part of the ruin – the round defense tower, which was probably of great importance when the castle was being defended. The tower is a two-storey building whose central part used to be on the first floor, where the castle chapel was located.

To the right of the entrance portal are the remnants of the southern outer and inner wall, which was restored in some places.

The central part of the castle were the living quarters or the palatium, which are now in ruins. The only remainders of the once magnificent palatium are the so called spikes, which were completely restored in 2008.

As it was common in the past, all castles were built in areas with difficult access, but they had a spectacular view of the surroundings. The same goes for the castle Žovnek, which has a beautiful view of the lake Žovnek and the entire Lower Savinja Valley all the way to Celje.

DEU Grad ŽovnekDie Burg Žovnek

Die Burg Žovnek ist bestimmt einer der ältesten Burgen Sloweniens. Es ist nicht bekannt, von wem die Burg ursprünglich erbaut wurde. Zuerst bekannter Besitzer war im 12. Jahrhundert die Familie, die Savinjski genannt wurde. So wie früher üblich war, nannte sich die Familie nach dem Wohnort dem Savinja-Tal und dem Fluss Savinja. Seit Ende des 12. Jahrhunderts nannten sich die früheren Savinjski dann Žovneški.

Žovneški steigerten allmählich ihren Besitz und ihren guten Ruf und bauten gleichzeitig die Familienburg an und festigten sie stark. Außerdem besaßen sie noch drei Burgen, Šenek bei Polzela, Libenštajn bei Prebold und Ojstrica über Loka bei Tabor.

1333 zogen Žovneški nach Celje um, wo die Burg Celje das Verwaltungszentrum ihres Besitzes wurde. Trotzdem blieben sie stark mit ihrer Familienburg und den Stammsymbolen verbunden. Die Burg Žovnek blieb ihr Familienburg, wo sich oft die späteren Grafen von Celje aufhielten.

Nach dem Tod des Fürsten Ulrich des II. von Celje, den letzten Besitzer vom Burg Žovnek, erbten die Habsburger die Burg. Bis 1816, als Žovnek die letzten Besitzer verließen, wechselte die Burg mehrere Male den Besitzer. Nach diesem Jahr begann die Burg zu verfallen. Heute blieben von der einmal mächtigen Burg nur die Ruinen erhalten, die allmählich renoviert werden.

Der Eingang in den existierenden Burgkomplex geht über die Brücke und durch ein renoviertes Eingangsportal. Das zweiteilige Eingangsportal wurde absichtlich für die Fußgänger und Reiter getrennt.

Links vom Eingangsportal steht der markanteste Teil der Burgruinen, der runde Wehrturm, der als sichere Verteidigung diente. Der Turm ist das zweistöckige Gebäude, das einmal den zentralen Teilen im ersten Stock hatte, wo die Burgkapelle war.

Rechts vom Eingangsportal befinden sich die Reste der südlichen Innen- und Außenmauer, die renoviert wurden.

Den zentralen Teil der Burg stellt der Wohnteil oder der Palas dar, der heute fast ganz zerstört ist. Die einzigen Reste des einmal mächtigen Wohnteils sind zwei sogenannten „ Spitzen“, die 2008 ganz renoviert wurden.

So wie in der Vergangenheit typisch war, wurden alle Burgobjekte auf einer schwer zugänglichen Lage erbaut und von hier aus hat man einen guten Überblick über die Umgebung. Die Burg Žovnek ist diesbezüglich keine Ausnahme, denn von hier aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf den See Žovnek und auf das ganze Untere Savinja Tal bis Celje.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
grad zovnek slo 1024x576 Grad Žovnek
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 501#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
Braslovce trg Grad Žovnek
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
dvorec strmol Grad Žovnek
Dvorec Strmol Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Grad Žovnek
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
grad sevnica Grad Žovnek
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
dvorec lisicje Grad Žovnek
Dvorec Lisičje Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Od Ivana Khiessla s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 1587, pa do leta 2006, ko ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, se je izmenjalo ...
Podrobneje...
vurberk Grad Žovnek
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
grascina rotenturn Grad Žovnek
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
tinsko1 Grad Žovnek
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
muzej rogatec Grad Žovnek
Muzej na prostem Rogatec Nastal je na podlagi ideje domačinov o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, kasneje pa prerasel v največji muzej na prostem v Sloveniji. Razglašen je za kulturni spomenik, leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta. V muzeju si lahko ogledate, kako so živeli kmetje in obrtniki s tega območja v 19. in na začetku 20. stoletja. Jedro muzeja tvori nekaj originalnih ...
Podrobneje...
sentjanz Grad Žovnek
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
Braslovče
Dvorec Strmol
Grajska vas
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Dvorec Lisičje
Vurberk
Graščina Rotenturn
Tinsko
Muzej na prostem Rogatec
Leskovec nad Šentjanžem

Iskalni nizi prispevka:


|  grad žovnek  |  žovneško jezero  |  gradovi na gorenjskem  |  

Komentirajte