Graščina Rotenturn

grascina rotenturn 300x231 Graščina RotenturnSLO Graščina RotenturnGraščina Rotenturn

Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše prezidave, v jedru pa še vedno skriva tudi zidove prvotnega srednjeveškega stolpa, po katerem je dobil ime. Zgledna prenova v novejšem času je dvorcu dala pečat topline in pridih domačnosti, zato je še vedno tesno vpet v mestno življenje. Danes sta tukaj sedeža uprave mestne občine Slovenj Gradec in županstva. Slovenj Gradec je upravno, gospodarsko in kulturno središče Mislinjske doline in Koroške regije. Zrasel je na ruševinah rimske poštne postaje Colatio, srednjeveške listine pa ga prvič omenjajo že leta 1091. Grofje Andeški so ob koncu 12. stoletja sredi kotline pozidali novo trško naselbino in nanjo prenesli staro ime Slovenj Gradec (Windischgraetz). Od srednjega veka dalje se je razvijal tudi kot pomemben umetnostni in umetnostnoobrtni center, kar danes nadaljujejo pomembne kulturne institucije, ki so mesto približale tujini, leta 1989 pa je OZN mestu podelila častni naziv glasnika miru. Atrij dvorca je v zadnjih letih postal osrednji slovenjgraški prireditveni prostor. Prireditve pod skupnim naslovom Slovenjgraško kulturno poletje ponujajo obiskovalcem ob bogatem kulturnem programu še obilo zabave in sproščene družabnosti.

ENG Graščina RotenturnRotenturn Manor

It is placed at the western edge of the old city center of Slovenj Gradec that has kept its medieval design, which makes it an important urbanistic monument. The picturesque manor with arcade hallways has grown by means of numerous rebuildings from a defence tower that was first mentioned in the 15th century and parts of the city wall. The outer stone of the beautiful baroque entrance portal carries the year 1755, which marks the year of the last major rebuilding. The core still hides the walls of the original medieval tower that gave the manor its name. Consistent renovations in the last years have given the manor a sense of warmth and domesticity, which make it an even bigger part of the city life. Today the building houses the offices of the Municipality of Slovenj Gradec and the mayor’s office. Slovenj Gradec is the administrative, economic and cultural center of the Mislinja valley and the Carinthian region. It was built on the ruins of the Roman post stop Colatio and medieval documents mention it already in 1091. At the end of the 12th century the counts of Andechs rebuilt the new borough in the middle of the valley and transferred to it the old name of Slovenj Gradec (Windischgraetz). Since the Middle Ages it has also developed as an important center of arts and artistic crafts, which is nowadays carried on by important cultural institutions that have opened the city to the world. In 1989 the United Nations awarded the city with the honorary title of the ‘Herald of Peace’. The atrium of the manor has become the central cultural venue in Slovenj Gradec. Events under the title Slovenj Gradec Summer Festival offer visitors a rich cultural program with lots of entertainment and relaxed socializing.

DEU Graščina RotenturnDas Schloss Rotenturn

Das Schloss steht am Westrande der Altstadt von Slovenj Gradec, das seine mittelalterliche Anlage erhalten hat, und ist heute ein wichtiges urbanistisches Denkmal.Das malerische Schloss mit seinen Laubengängen ist durch eine Reihe von Umbauten über Jahrhunderte hinweg aus einem erstmals im 15. Jahrhundert erwänten Wehrturm und aus einem Teil der Stadtmauer entstanden. Auf dem Schlussstein des schönen Barockportal steht die Jahreszahl 1755, die den letzten wichtigen Umbau festlegt. Im Kern verbirgt sich immer noch die Mauer des ursprünglichen mittelalterlichen Turms, nach dem das Schloss benannt wurde. Die vorbildliche Renovierung  in neuerster Zeit sorgte für Wärme und Heimligkeit, deshalb ist das Schloss noch immer fest in das Leben eingebunden. Heute sind hier der Sitz der Verwaltung der Stadtgemeinde Slovenj Gradec und des Bürgermeisteramtes. Slovenj Gradec ist Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturzentrum von Mislinja Tal und der Kärnten Region. Es ist auf den Ruinen der römischen Poststation Colatio entstanden und wurde 1091 zum ersten Mal in den mittelalterlichen Urkunden erwähnt. Am Ende des 12. Jahrhunderts haben die Grafen von Andechs mitten im Tal eine neue Marktsiedlung gebaut und sie nach dem alten Namen Slovenj Gradec (Windischgraetz) benannt. Seit Mittelalter entwickelte sich als bedeutendes Kunst – und Gewerbezentrum, was heute die beudeutenden Kulturinstitutionen fortsetzen, die die Stadt im Ausland bekannt gemacht haben. 1989 erhielt die Stadt von den Vereinten Nationen den Ehrentitel »Verkünder des Friedens«.Das Schlossatrium hat sich in den letzten Jahren zum zentralen Veranstaltungsplatz entwickelt. Die Veranstaltungen unter dem gemeinsamen Titel » Slovenj Gradec Sommer Festival« bietet den Besuchern neben einem reichhaltigen Kulturprogramm auch viel Unterhaltung und lockere Geselligkeit.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
grascina rotenturn slo 1024x576 Graščina Rotenturn
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 151#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
vurberk Graščina Rotenturn
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
grad sevnica Graščina Rotenturn
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
dvorec lisicje Graščina Rotenturn
Dvorec Lisičje Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Od Ivana Khiessla s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 1587, pa do leta 2006, ko ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, se je izmenjalo ...
Podrobneje...
dvorec strmol Graščina Rotenturn
Dvorec Strmol Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. ...
Podrobneje...
Cerkev Sv Pankracija Graščina Rotenturn
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
Cerkev Sv  jurij Graščina Rotenturn
Cerkev sv. Jurija Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica "koroškega tipa" romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Graščina Rotenturn
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Graščina Rotenturn
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Graščina Rotenturn
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Graščina Rotenturn
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
Vurberk
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Dvorec Lisičje
Dvorec Strmol
Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Jurija
Grad Žovnek
Areh
Staro trško jedro
Župnijska cerkev Ruše

Iskalni nizi prispevka:


|  gradovi na slovenskem  |  grad rotenturn  |  graščina rotenturn  |  rotenturn  |  grad rotenturn slovenj gradec  |  hotel post slovenj gradec  |  slovenj gradec turistične znamenitosti  |  

Komentirajte