Lavrica

lavrica 300x225 LavricaSLO LavricaLavrica

Lavrica je dokaj razloženo, urbanizirano primestno naselje ob severovzhodnem robu Ljubljanskega barja. Leži med Rudnikom in Škofljico. Jedro naselja je ob stari magistralni cesti Ljubljana-Novo mesto. Kraj je postal samostojno naselje šele po 2. svetovni vojni, ko so k zaselku ob železniški postaji na progi Ljubljana-Grosuplje priključili Daljno vas, Babno Gorico, Srednjo vas, del Škofljice, kasneje pa še Sela pri Rudniku. Na območje vzhodno od Lavrice segajo trije barjanski zatoki (Dovca, Dolina in Grivka). Njive in travniki so predvsem na barjanskem svetu. Na Lavrici so razvite predvsem storitvene dejavnosti, saj je veliko podjetnikov. Zaradi bližine Ljubljane in neokrnjene narave je ves čas prisotno izredno močno priseljevanje, zato se število prebivalcev približuje številki 3000. O začetkih naselja ni pravih podatkov, čeprav nekateri verjamejo, da so se prvi prebivalci v teh krajih naselili pred letom 1400 in da so prvi zaselki nastali na Debelem hribu. O zgodnji naselitvi širšega prostora pa govori bližnji Molnik, kjer je bogato, a še ne dovolj raziskano arheološko najdišče iz železne dobe. Ob Molniku so priljubljena izletniška točka, kamor se domačini radi podajo peš, še Orle, ki slovijo po češnjah in ohranjanju tradicije izdelovanja butar. V bližnjih Selah so nekoč gojili lan, ukvarjali so se s sušenjem sadja, v bližini pa je od leta 1900 do 1947 deloval tudi rudnik črnega premoga. Seveda pa tudi naravne nesreče kraju niso prizanašale. Tako je Lavrico močno prizadel ljubljanski potres leta 1895, pa tudi poplave na barju so bile pogoste. Posebno prehodno vlogo dajeta Lavrici železnica, leta 1849 so namreč odprli progo proti Novemu mestu, in cesta proti Kočevju oz. Novemu mestu. V kraju je bilo ves čas živahno tudi društveno življenje, saj so ob Sokolskem društvu že leta 1921 ustanovili še gasilsko društvo. Pomembna pridobitev kraja je bila leta 1926 zgrajena osnovna šola, ki pa je bila v letu 1944 požgana, zato je do obnove svoje prostore odstopil gostilničar in posestnik Ivan Ogrin, ki je bil sploh velik dobrotnik Lavrice, saj je zgradil gasilski dom, šolo in kulturni dom, zato so po njem poimenovali tudi ulico v novonastajajočem naselju. Ob edinem hotelu v občini naj kot zanimivost omenimo še to, da teče skozi naselje 46. vzporednik, ki kraj v bližini grajske poti povezuje z gradom Lisičje. Čeprav je imela Lavrica v petdesetih letih svojo občino, pa je od leta 1995 sestavni del Občine Škofljica.

ENG LavricaLavrica

It’s a stretched-out, urbanized, suburban settlement along the northeastern edge of the Ljubljansko barje. It is positioned between Rudnik and Škofljica. Its core lies along the old main road between Ljubljana and Novo mesto. The settlement became autonomous after the II.World War when other hamlets were added to the hamlet along the railway line between Ljubljana and Grosuplje: Daljna vas, Babna Gorica, Srednja vas, part of Škofljica and later also Sela pri Rudniku. Three marsh gulfs extend in to the area east of Lavrica (Dovca, Dolina and Grivka). Fields and meadows are mainly on marshy grounds. Lavrica mostly has service activities with quite a few entrepreneurs. The proximity of Ljubljana and the unspoilt nature encourage constant immigration, so the number of population is nearing 3,000. There are no verified data on the history of the settlement although some believe that the first inhabitants came before the year 1400 and that the first settlements were formed on the hill Debeli hrib. The only witness to earlier settlement is the nearby Molnik, with a rich but yet unresearched archaeological site from the Iron Age. Among the locals Molnik is not the only popular destination for walks, but also Orle, known for the cherries and for preserving the tradition of bundle-making. In the nearby Sele the people used to dry fruit and grow flax. Between the years 1900 and 1947 a coal mine was also active. Natural disasters did not spare Lavrica, which was gravely affected by the Ljubljana earthquake in 1895 and also frequently flooded. Lavrica is given a special transitional role by the railway (in 1849 a track was opened towards Novo mesto) and by the road towards Kočevje and Novo mesto. This place also had a vibrant social life – along the Sokol Society the firefighting society was founded in 1921. An important addition to Lavrica was the elementary school built in 1926, but was burned down in 1944. Until it was rebuilt the innkeeper and landowner Ivan Ogrin, a great benefactor of Lavrica who helped build the fire station, school and a cultural center, offered his own place. A street is named after him in the new neighborhood that is being built. Lavrica boasts the only hotel in the municipality. Another interesting fact is that the 46th parallel of latitude runs through the settlement, which connects a place near the castle path with the castle Lisičje. Although Lavrica had its own municipality in the 50ies, it has been a part of the municipality of Škofljica since 1995.

DEU LavricaLavrica

Lavrica ist ziemlich urbanisierte Vorortsiedlung am nordöstlichen Rande des Moors von Ljubljana. Sie liegt zwischen Rudnik und Škofljica. Die Kernsiedlung liegt neben der alten Hauptverkehrsstraβe Ljubljana – Novo mesto. Der Ort wurde selbstständige Siedlung erst nach dem zweiten Weltkrieg, als im Weiler an der Bahnstation auf der Strecke LjubljanaGrosuplje folgende Orte angeschlossen wurden: Daljna vas, Babna Gorica, Srednja vas, ein Teil von Škofljica und später noch Sela bei Rudnik. Im Gebiet östlich von Lavrica erstreckten sich drei Moorhaffen (Dvorca, Dolina und Grivka). Die Felder und die Wiesen sind vor allem in der Moorwelt. In Lavrica ist hauptsächlich der Dienstleistungssektor entwickelt, wegen vielen Unternehmern. Wegen Ljubljanas Nähe und der unversehrten Natur gibt es die ganze Zeit auβerordentlich starke Einwanderung und aus diesem Grund ist die Zahl der Einwohner fast auf 3000 gestiegen. Über die Anfänge der Siedlung gibt es keine richtigen Angaben, obwohl einige glauben, dass diese Gegend von den ersten Einwohnern vor 1400 besiedelt wurde. Auf Debeli hrib entstanden die ersten Weiler. Von der früheren Ansiedlung in breiterer Fläche spricht der nahegelegene Molnik, wo sich wertvoller und noch nicht ganz untersuchter archäologischer Fundort aus der Steinzeit befindet. Neben Molnik ist der beliebte Ausflugspunkt und Wanderweg der Einheimischen noch Orle, der auch nach den Kirschen und der traditionellen Herstellung von Holzbündeln bekannt ist. In nahegelegenen Sele wurde früher der Lein angebaut und man beschäftigte sich auch mit Dörren. In der Nähe war von 1900 bis 1947 das Schwarzkohlenbergwerk in Betrieb. Gewiss wurde der Ort von den Naturkatastrophen nicht verschont. So wurde Lavrica 1985 durch Erdbeben in Ljubljana schwerbeschädigt und es gab auch häufig Überschwemmungen aus dem Moor. Lavrica hat eine besondere Rolle wegen der Bahn. 1849 wurde die Strecke nach Novo mesto und die Straβe nach Kočevje bzw. Novo mesto geöffnet. Im Ort war die ganze Zeit sehr lebhaftes Vereinleben, denn neben dem Sokol – Verein wurde noch der Feuerwehrverein gegründet. Ein wichtiger Gewinn des Ortes war 1926 erbaute Grundschule, die 1944 niedergebrannt wurde. Deshalb hat der Wirt und Besitzer Ivan Ogrin seine Räume bis zur Renovierung geliehen. Er war überhaupt sehr groβer Wohltäter in Lavrica, der das Feuerwehrhaus, die Schule und das Kulturhaus gebaut hat. Nach ihm wurde die Straβe in der neuentstehenden Siedlung genannt. Neben dem einzigen Hotel in der Gemeinde ist interessant noch zu erwähnen, dass durch die Siedlung der 46er. Breitenkreis verläuft, der den Ort in der Nähe vom Burgweg mit dem Burg Lisišje verbindet. Obwohl Lavrica in den fünfziger Jahren ihre eigene Gemeinde hatte, ist ab 1995 der Bestandteil der Gemeinde Škofljica.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
lavrica slo 1024x576 LavricaPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 281#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
zelimlje Lavrica
Želimlje Želimlje so prijazna vasica sredi ozke doline, ki se na severu lijakasto širi proti Ljubljanskemu barju, na jugu pa se oži proti Turjaku. Na vzhodu doline se dviga hrib Reber, na jugozahodu pa Kurešček, ki je znan po opozorilnih kresovih iz turških časov. Ime kraja izvira iz staroslovanske besede »želim«, ki pomeni naplavino - poplavljeno ravnino. Preteklost prostora je morala biti zelo pestra, saj so ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Lavrica
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
pijava gorica Lavrica
Pijava Gorica Pajava Gorica je razpotegnjeno gručasto naselje, ki leži na pomolu nad jugovzhodnim robom Ljubljanskega barja in z osrednjim delom, kjer prevladujejo predvsem nizke hiše, še danes spominja na furmanske čase. Vas se v virih prvič omenja že okoli leta 1356 z imenom Pieczpuechel. Iz krajevne zgodovine pa je zanimiv podatek, da je 23. maja 1898 nastal požar, ki ga je močan veter tako razbesnel, ...
Podrobneje...
dvorec lisicje Lavrica
Dvorec Lisičje Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Od Ivana Khiessla s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 1587, pa do leta 2006, ko ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, se je izmenjalo ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Lavrica
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Lavrica
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Lavrica
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
sentjanz Lavrica
Leskovec nad Šentjanžem Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Lavrica
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
razbor pod lisco Lavrica
Razbor pod Lisco Je hribovska vasica, katere središče leži na 485 metrih nadmorske višine ob boku 948 metrov gorate Lisce ter v objemu Velikega Kozja, Lovrenca in Kamrce. Zaradi velike župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika konec dolgega grebena je vidna daleč naokoli. Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje urejenosti in čudovitega razgleda, poznan predvsem po ...
Podrobneje...
Želimlje
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Pijava Gorica
Dvorec Lisičje
Grajska vas
Grad Žovnek
Braslovče
Leskovec nad Šentjanžem
Staro mestno jedro Sevnica
Razbor pod Lisco

Iskalni nizi prispevka:


|  lisičje  |  

Komentirajte