Leskovec nad Šentjanžem

sentjanz Leskovec nad ŠentjanžemSLO Leskovec nad ŠentjanžemLeskovec nad Šentjanžem

Zaradi svojih 721 m nadmorske višine je priljubljena izletniška točka. Leskovec v Podborštu je vas s približno 70 prebivalci in leži  nad Šentjanžem na Dolenjskem. Leta 2005 je bila razglašena za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji, hkrati pa je tudi najlepše razgledišče nad Savsko dolino in Šentjanško kotlino. Tu je stičišče poti iz Osredka, Kladja in Močilnega ter Brunka in Šentjanža. Iz obdobja starejše zgodovine je zanimiv Špičasti kamen na vzhodu,  iz časa NOB pa Múrnice na jugu. Opis zanimivosti najdete  na opisni tabli ob cerkvi. Valovito sleme, na katerem stoji cerkev, ponuja odličen razgled. Čez Leskovec poteka tudi Krekova pot, ki je dobila ime po duhovniku in politiku Janezu Evangelistu Kreku. Lepo označena pot  se začne v Šentjanžu in vodi preko Leskovca, Brunka, Budne vasi, Zdevnega,  Ceróvca in Peklá nazaj.

Pred vasjo Leskovec stoji  cerkev Žalostne Matere božje. Današnjo podobo je dobila okrog leta 1700, med drugo svetovno vojno pa je bila močno poškodovana in izropana. Vojna vihra ni prizanesla niti vasi, ki je bila požgana, niti njenim prebivalcem, ki so jih preselili v delovna taborišča v Nemčiji. Nad cerkvijo stoji evharistični križ, ki so  ga leta 1900 naredili domačini, ki so preživeli epidemijo tifusa. Povojna oblast njegove obnove ni dovolila, zato so novega postavili šele leta 1992. Ob cerkvi Matere božje stoji danes že 500  let stara lipa.

V okolici Leskovca poteka gornjedolenjska vinska cesta, ki vodi od šentruperške skozi sevniško do krške občine. V sevniški občini poteka trasa vinske ceste iz Tržišča prek Málkovca,Vodál, Telč, Primoža, Hubájnice, Zavratca, Studenca in Rovišča proti Raki.Celotna pot je posejana z vinskimi kletmi, vinotoči in degustacijskimi kletmi, kjer lahko kupite domač sadni kis, sveže in suho sadje, ter zelenjavo. Ogledate si lahko tudi črno kuhinjo in klasično leseno vinsko prešo. Ob dobri dolenjski hrani, kot so mesene klobase, prekajena plečka, domač želodec s hrenom, obara z ajdovimi žganci in kruh iz krušne peči, vam bodo postregli z modro frankinjo, žametno črnino in zlasti znanim pitnim dolenjskim cvičkom. Priporočamo dobro gostinsko ponudbo v bližnjem Šentjanžu, Krmelju in Tržišču.

Za več informacij obiščite spletno stran  www.dozivljaj.si ali pokličite na 07 81 65 462 ali 051 680 287.

ENG Leskovec nad ŠentjanžemLeskovec above Šentjanž

Its 721meters above sea level make it a popular hiking spot. Leskovec in Podboršt is a village with approximately 70 inhabitants and it lies above Šentjanž in the Dolenjska region. In 2005 it was proclaimed the most beautiful highland village in Slovenia and at the same time the most beautiful viewing point above the Sava valley and the Šentjanž basin. Here is the meeting point of the roads from Osredek, Kladje, Močilno, Brunk and Šentjanž. A point of interest from early history is the Špičasti kamen or Pointy Rock in the east and from the time of the Liberation Front Murnice in the south draw attention. A description of the sight can be found on the board beside the church. The uneven terrain of the ridge on which the church is situated offers a marvelous view. The hiking trail Krekova pot, which is named after the priest and politician Janez Evangelist Krek, runs through Leskovec. The well-marked trail starts in Šentjanž and runs through Leskovec, Brunk, Budna vas, Zdevno, Cerovec, Pekel and back

In front of the village Leskovec stands the church of the Dolores. It got its present appearance around the year 1700, but during the WW II it was heavily damaged and pillaged. The turmoil of war was not spared neither to the village, which was burnt nor to the inhabitants who were relocated to the working camps in Germany. Above the church stands the Eucharistic cross erected in 1900 by the locals who survived the typhoid epidemic. The post-war authority did not allow its restoration, so the new one was not erected until 1992. Next to the church of the Dolores grows a 500-year-old linden tree.

In the vicinity of Leskovec runs the wine road of the upper Dolenjska region. This trail runs from the municipalities of Šentrupert and Sevnica to the municipality of Krško. In the municipality of Sevnica the wine road leads from the settlement Tržišče through Malkovec, Vodale, Telče, Primož, Hubajnica, Zavratec, Studenec and Rovišče towards Raka. The entire trail is sown with wine cellars, wine shops and tasting cellars where home-made vinegar, fresh or dried fruits and vegetables can be bought. Visitors can also see the traditional black kitchen and wooden wine press. With good food of the Dolenjska region, such as the meat sausages, smoked shoulder piece, home-made stomach with horse radish, buckwheat mush stew and bread from the baker’s oven you will be served wines like Blue Frankish, the red wine žametna črnina or žametovka and the especially known local wine cviček. We recommend the exquisite restaurant offer in the nearby Šentjanž, Krmelj and Tržišče.

For more information please visit the website www.dozivljaj.si or call the numbers 00386 781 65 462 or 00386 51 680 287.

DEU Leskovec nad ŠentjanžemLeskovec über Šentjanž

Ist mit 721 Metern Höhe ein beliebter Ausflugspunkt. Leskovec in Podboršt ist ein Dorf mit etwa 70 Einwohnern und liegt über Šentjanž in der Region Dolenjska und wurde 2005 zum schönsten Bergdorf Sloweniens erklärt. Zugleich ist es aber der schönste Aussichtspunkt auf das Sava-Tal und das Šentjanž-Becken. Hier ist der Berührungspunkt der Wege aus Osredek, Kladje, Močilno, Brunk und Šentjanž. Im Osten ist der gespitzte Stein aus der Alten Geschichte interessant und im Süden aus der Zeit des Nationalfreiheitskampfes Murnice. Die Beschreibung der Sehenswürdigkeiten finden Sie an der Tafel bei der Kirche. Vom gewellten Bergrücken, auf dem eine Kirche steht, bietet sich eine ausgezeichnete Aussicht. Über Leskovec führt auch der Krek-Weg, der nach dem Priester und Politiker Janez Evangelist Krek genannt wurde. Der schön markierte Weg beginnt in Šentjanž und führt über Leskovec, Brunk, Budna vas, Zdevno, Cerovec und Pekel zurück. Vor dem Dorf Leskovec steht die Kirche der Traurigen Muttergottes, die ihre heutige Form etwa im Jahre 1700 bekam und während des Zweiten Weltkrieges stark geschädigt und ausgeraubt wurde. Das Dorf blieb vom Krieg nicht verschont, denn es wurde niedergebrannt und die Bewohner wurden in die Arbeitslager nach Deutschland geschickt. Über die Kirche steht das eucharistische Kreuz, das 1900 von Einheimischen gemacht wurde, die eine Typhus-Epidemie überlebten. Seine Renovierung wurde von der Nachkriegsbehörde nicht erlaubt, deshalb wurde ein neues erst 1992 aufgestellt. Neben der Kirche der Mutter Gottes steht heute schon 500 Jahre alte Linde. In der Leskovec Umgebung verläuft Ober Dolenjska Weinstraße, die von der Gemeinde Šentrupert durch Sevnica bis zur Gemeinde Krško führt. In der Sevnica Gemeinde verläuft die Trasse der Weinstraße aus Tržišče über Malkovec, Vodale, Telče, Primož, Hubajnica, Zavratec, Studenec, Rovišče gegen Raka. In den Weinkellern, Ausschänken, Degustationskellern, die den ganzen Weg umgeben, können sie hausgemachten Obstessig, frisches und trockenes Obst und Gemüse kaufen. Sie können sich auch die schwarze Küche und klassische Holzweinpresse anschauen. Zusammen mit gutem Essen aus der Dolenjska Region, z. B. die Krainer Wurst, die geräucherte Schulter, das hausgemachte getrocknete Fleischprodukt mit Kren, genannt „želodec“, das Ragout mit Buchweizensterz und das Brot aus Backofen, servieren Sie den Wein Modra Frankinja, Žametna Črnina und vor allem in Dolenjska sehr bekannten Cviček. Wir empfehlen gutes gastronomisches Angebot in nahegelegenen Šentjanž, Krmelj und Tržišče.

Für mehr Infos besuchen Sie die Webseite: www.dozivljaj.si oder rufen Sie unter folgenden Nummern an: 00386 781 65 462 oder 00386 51 680 287.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
leskovec slo 1024x576 Leskovec nad ŠentjanžemPredstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 481#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
staro jedro sevnica Leskovec nad Šentjanžem
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
razbor pod lisco Leskovec nad Šentjanžem
Razbor pod Lisco Je hribovska vasica, katere središče leži na 485 metrih nadmorske višine ob boku 948 metrov gorate Lisce ter v objemu Velikega Kozja, Lovrenca in Kamrce. Zaradi velike župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika konec dolgega grebena je vidna daleč naokoli. Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje urejenosti in čudovitega razgleda, poznan predvsem po ...
Podrobneje...
grad sevnica Leskovec nad Šentjanžem
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
ajdovski gradec Leskovec nad Šentjanžem
Ajdovski gradec Arheološko najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev pri nas. Na najdišču v gozdu so domačini že leta 1811 našli rimski nagrobnik in sarkofag, kasneje pa so arheologi opravili natančnejše raziskave in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restavrirane ostanke temeljev poznorimske oziroma zgodnjekrščanske naselbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Tu je tedaj živelo romanizirano prebivalstvo, ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Leskovec nad Šentjanžem
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Leskovec nad Šentjanžem
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Leskovec nad Šentjanžem
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
tinsko1 Leskovec nad Šentjanžem
Tinsko Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov. Ta pravi, da je ...
Podrobneje...
i jpg Leskovec nad Šentjanžem
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Leskovec nad Šentjanžem
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
Staro mestno jedro Sevnica
Razbor pod Lisco
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Ajdovski gradec
Grajska vas
Grad Žovnek
Braslovče
Tinsko
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida

Komentirajte