Splošni pogoji - mTURIST

Splošni pogoji

Splošni pogoji in pravila uporabe mobilnega turističnega vodnika mTURIST

1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. DEFINICIJE POJMOV
3. OPIS SISTEMA mTURIST
4. UPORABA SISTEMA mTURIST
5. PLAČILO STORITEV SISTEMA mTURIST
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
7. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
8. REKLAMACIJE
9. KRŠITVE
10. KONČNE DOLOČBE


1. SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji uporabe mobilnega turističnega vodnika mTURIST (v nadaljevanju »Splošni pogoji«) opredeljujejo pogoje uporabe mobilnega turističnega vodnika mTURIST (v nadaljevanju »sistem mTURIST«) in v okviru tega nudenje storitev, ki jih ponuja podjetje mBIT – Računalniške in informacijske storitve Marko Bezgovšek s. p., Dečkova cesta 38, 3000 Celje (v nadaljevanju »podjetje mBIT«). Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel d.d., (v nadaljevanju: »Mobitelovi splošni pogoji poslovanja«) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.


2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik je podjetje mBIT, ki s pomočjo sistema mTURIST uporabnikom v obliki zvočnih zapisov ponuja informacije o turističnih znamenitostih.

Ponudnik mobilnega omrežja je družba Mobitel d.d., ki preko svoje telekomunikacijske infrastrukture nudi uporabnikom dostop do sistema mTURIST.

Uporabnik sistema mTURIST je fizična oseba, ki se strija s temi splošnimi pogoji in ki s svojim mobilnim telefonom pokliče na mTURIST klicno številko 031/041/051 18 48 18 z namenom, poslušanja zvočnih zapisov o turističnih znamenitostih.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom sklenila naročniško razmerje za uporabo sistema mTURIST.

Sistem mTURIST je skrajšano ime za mobilni turistični vodnik mTURIST, ki ga podjetje mBIT trži in zajema vse elemente tega sistema.


3. OPIS SISTEMA mTURIST
Sistem mTURIST je mobilni turistični vodnik, ki uporabnikom (domačim in tujim turistom) s preprosto uporabo mobilnega telefona ponuja informacije o turističnih znamenitostih. Gre za kulturne, zgodovinske, naravne in druge znamenitosti. Informacije se nahajajo v obliki zvočnih zapisov, ki jih uporabniku sistem mTURIST predvaja preko njegovega mobilnega telefona.


4. UPORABA SISTEMA mTURIST
Ob klicu na mTURIST klicno številko 031/041/051 18 48 18, sistem uporabnika povpraša po lokacijski številki, ki jo uporabnik pridobi iz informativne označbe, ki se nahaja ob sami znamenitosti. S to lokacijsko številko uporabnik sistemu mTURIST pove katere informacije o turistični znamenitostih si želi slišati. Lokacijska številka je sestavljena še iz jezikovne številke, ki sistemu mTURIST pove v katerem jeziku naj predvaja določeno zvočno vsebino.

Uporabniku se za uporabo storitve mTURIST ni potrebno včlaniti v kakršenkoli klub.

Delovanje mobilnih telefonov in druge opreme lahko moti druge naprave in ljudi, zaradi česar naj uporabnik ne uporablja mobilnega telefona in druge opreme na mestih, kjer bi bile takšne motnje možne. Uporabnik naj tudi ne uporablja mobilnega telefona in druge opreme na mestih, kjer je njihova uporaba prepovedana (v letalih, bolnišnicah,…).

Ponudnik sistema mTURIST ima urejene vse materialne avtorske in sorodne pravice v zvezi z vsebinami.

Ponudnik zagotavlja uporabnikom svojih storitev takšno kakovost svojih storitev, kot to omogoča njegova tehnična opremljenost. Ponudnik ne odgovarja uporabnikom svojih storitev za posledice slabše kakovosti svojih storitev in za posledice motenj v izvajanju svojih storitev.

Ponudnik sme začasno omejiti oziroma prekiniti dostop do sistema mTURIST:

•   če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov tehnično ne more izvajati storitev,
•   če je to potrebno zaradi dograditve, posodobitve ali vzdrževalnih del na na strani ponudnika mobilnega omrežja ali
     sistema mTURIST,
•   če je to potrebno iz drugega utemeljenega razloga (npr.: varstvo interesov naročnika ali uporabnika, varstvo
     ponudnikovih interesov,…). Takšna omejitev oziroma prekinitev izvajanja ponudnikovih storitev sme trajati
     najkrajši možni čas, upoštevaje vzrok za omejitev oziroma za prekinitev in ponudnikove tehnične možnosti za
     odpravo tega vzroka.
 

Omejitve oziroma prekinitve v nudenju svojih storitev zaradi predvidljivih razlogov je dolžan ponudnik najaviti na spletni strani storitve mTURIST vsaj en dan vnaprej.

Storitve sistema mTURIST so s klicem na mTURIST klicno številko 031/041/051 18 48 18 na voljo vsem domačim uporabnikom mobilnega omrežja Mobitel GSM/UMTS, domačim uporabnikom, ki kličejo iz drugih omrežij v mobilno omrežje Mobitel in tujim uporabnikom. Uporabnik je dolžan plačati čas trajanja zveze v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom svojega telekomunikacijskega operaterja. Veljavni ceniki telekomunikacijskih operaterjev so na voljo na njihovih spletnih straneh, v njihovih prodajnih centrih in pri njihovih pooblaščenih prodajalcih.

Uporaba storitev sistema mTURIST se omogoča vsem uporabnikov, ki sprejmejo te splošne pogoje, ki so tudi objavljeni na spletni strani ponudnika www.mTURIST.si.


5. PLAČILO STORITEV SISTEMA mTURIST
Za poslušanje vsebin je uporabnik dolžan plačati čas trajanja zveze, ki se zaračunajo v skladu z običajno tarifo z vsakokratnim veljavnim cenikom družbe Mobitel d.d. oziroma mobilnega ali stacionarnega telekomunikacijskega operaterja posameznega uporabnika. Veljavni ceniki mobilnih operaterjev so na voljo na njihovih spletnih straneh, v njihovih prodajnih centrih in pri njihovih pooblaščenih prodajalcih.
 

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik sistema mTURIST se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z veljavno slovensko zakonodajo varoval podatke uporabnikov in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih zakonih, ki urejajo to področje.

Ponudnik v okviru svojega poslovanja in razmerij z naročniki in uporabniki ter s katerimikoli tretjimi osebami, s katerimi poslovno sodeluje, sme pridobivati, hraniti, obdelovati in uporabljati vse podatke, katere mu v okviru tega poslovnega sodelovanja posredujejo naročniki, uporabniki in tretje osebe, s katerimi poslovno sodeluje in katere pridobi sam ter katere v skladu z lastno presojo potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti in za uveljavljanje svojih pravic v razmerju z naročniki, uporabniki in tretjimi osebami, s katerimi poslovno sodeluje in vsi podatki, katere ponudnik potrebuje zaradi trženja svojih storitev in izvajanja storitev sistema mTURIST z dodano vrednostjo.
V okvir teh podatkov spadajo (med ostalim) tudi: vsi podatki o prometu in klicnih telefonskih številkah, katere ponudnik pridobi z uporabo sistema mTURIST in tiste, katere v okviru poslovnega sodelovanja z uporabniki in tretjimi osebami, s katerimi poslovno sodeluje.

Šteje se, da naročniki, uporabniki in druge osebe, s katerimi ponudnik poslovno sodeluje, s samim dejstvom, da poslovno sodelujejo s ponudnikom, tudi soglašajo, da sme ponudnik v skladu z lastno presojo vse podatke, katere mu v okviru tega poslovnega sodelovanja posredujejo ali katere pridobi sam, pridobivati, hraniti, obdelovati in uporabljati v vsebini in za časovno obdobje v skladu z namenom, s katerim jih pridobiva, hrani, obdeluje in uporablja – vendar v vsakem primeru v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru pridobivanja, hrambe, obdelave in uporabe pridobljenih podatkov sme ponudnik svoje razgovore z naročniki, uporabniki in drugimi osebami, s katerimi poslovno sodeluje in njihove posredovane zahteve, tudi zvočno snemati (in zvočne zapise hraniti).

Vse podatke, katere ponudnik pridobi, hrani, obdeluje in uporablja za izpolnjevanje svojih obveznosti in za uveljavljanje svojih pravic v razmerju z naročniki, uporabniki in drugimi osebami, s katerimi poslovno sodeluje, sme ponudnik pridobivati, hraniti, obdelovati in uporabljati najdalj do poteka zakonskih zastaralnih rokov za izpolnitev svojih obveznosti in za uveljavljanje svojih pravic in je v tem obdobju in po poteku tega obdobja dolžan s temi podatki ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.

Poleg podatkov, katere naročniki in uporabniki sami posredujejo ponudniku, sme ponudnik tudi sam pridobivati podatke o naročnikih in uporabnikih, v skladu in pogoji, kot to določajo veljavni predpisi in Splošni pogoji.

Pridobljene podatke o naročnikih in uporabnikih sme ponudnik uporabljati tudi za izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe svojih storitev.

Ponudnik sme pridobljene podatke o naročnikih in uporabnikih posredovati tudi svojim pogodbenim partnerjem, preko katerih oz. s pomočjo katerih izvaja svoje storitve, drugim pa jih sme posredovati zgolj v skladu in pod pogoji, kot to določajo veljavni predpisi.
 

7. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik sistema mTURIST ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja ponudnika mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
 

8. REKLAMACIJE
Uporabnikom je preko posebne telefonske številke, objavljene na informativni označbi ob sami znamenitosti, vsak dan med 9.00 in 18.00 uro na voljo podpora v živo o uporabi sistema mTURIST. V primeru odsotnosti operaterja in v času izven predvidenega urnika za pomoč v živo, bo uporabnikom zagotovljena pomoč preko odzivnika.

Uporabniki lahko vprašanja, predloge in svoja mnenja sporočajo tudi na elektronski naslov: podpora@mTURIST.si.

Vse reklamacije, ki se nanašajo na storitve sistema mTURIST, rešuje ponudnik storitve.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil osebo, ki je podala reklamacijski zahtevek.

Ponudnik mobilnega omrežja rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje mobilnega omrežja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora udeleženec v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika mobilnega omrežja v roku, ki ga le-ta predvideva. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik sistema mTURIST.
 

9. KRŠITVE
Ponudnik sistema mTURIST bo izključil vse uporabnike oz. jim onemogočil dostop do sistema mTURIST, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali s svojimi dejanji poskušajo škodovati sistemu mTURIST ali z drugimi dejanji počnejo stvari, ki jih sankcionira zakonodaja republike Slovenije.
 

10. KONČNE DOLOČBE
Splošne pogoje, svojo ponudbo, vsebino, navodila in vse ostalo, kar sodi v okvir sistema mTURIST in storitev, ki jih ta ponuja sme ponudnik kadarkoli spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji.

O vsaki spremembi splošnih pogojev mora ponudnik obvestiti uporabnike z objavo teh sprememb na svoji spletni strani. Novi, spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.mTURIST.si.