Staro trško jedro

staro jedro 300x225 Staro trško jedroSLO Staro trško jedroStaro trško jedro

Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. V zgradbi na Trgu vstaje 11 je danes sedež občine. V občinske roke je prešla konec 19. stoletja. Zgradba na Trgu vstaje 3 (sedanji Center za mlade) je med I. in II. svet. vojno služila kot ubožna hiša. V sosednji zgradbi (Trg vstaje 4; danes Kmetijska zadruga) je bila kavarna. Park je bil stoletje nazaj odprt prostor z lepo gojeno travo. Ob kapelici sta bili posajeni le dve lipi, ki tam rasteta še danes. Služil je za razne sejme, shode in uprizarjanje verskih iger. Pred II. svetovno vojno so ga zasadili. Od prvotnega drevesnega nasada je v parku ohranjenih nekaj pacipres, jesen in že omenjeni lipi. Leta 1997 je bil park obnovljen. Kapelica je poznoklasicistična, triločno odprta in poslikana kapela s stolpičem iz 2. pol. 19. stoletja. Spomenik z grobnico je umetniško delo kiparja Gabrijela Kolbiča. Posvečen je 119 borcem, žrtvam fašističnega nasilja II. svetovne vojne. Sestavljajo ga: kamniti steber, kamnita kocka in nagrobna plošča z verzi domačina, pesnika Janka Glazerja.

ENG Staro trško jedroThe Old Borough Center

Trg vstaje (Rebellion Square), the central square of the old borough center, got its name after WW II. The most important architectural monuments in the old borough center are the former chaplaincy with its Baroque exterior (Trg vstaje 9) and the building at Trg vstaje 10 which housed a post office till the end of the last century. This building represents typical pre-II. World-war borough architecture and is an important part of the eastern borough scenery. The seat of the municipality is now in the building at Trg vstaje 11. It came into the possession of the municipality at the end of the 19th century. The building at Trg vstaje 3 (today’s Youth Center) served as a poorhouse during the 1st and 2nd World War. The neighboring building (Trg vstaje 4; today it houses the Agricultural Cooperative) used to be a café. A century ago the park was an open space with beautifully grown grass. Next to the chapel two linden trees were planted and they are still growing there today. The park was used for various occasions, i.e. fairs, gatherings, performing religious plays. The park was planted before WW II. All that is left in the park of the original gardens are a few false cypresses, an ash tree and the aforementioned linden trees. The park was renewed in 1997. The chapel is a late-classicist, three-arch painted chapel with a small tower from the 2nd half of the 19th century. The monument with the tomb is a work of art by the sculptor Gabrijel Kolbič. It is dedicated to 119 combatants, victims of fascist violence of the 2nd World War. The monument consists of a stone pillar, a stone cube and a plaque with the verses of a local poet Janko Glazer.

DEU Staro trško jedroDer alte Marktkern

Der Markt des Aufstandes, der zentrale Markt von dem alten Marktkern, bekam seinen Namen nach dem 2. Weltkrieg. Die wichtigen Architekturdenkmäler im alten Marktkern sind der ehemalige Kaplanhof mit der barocken Auβenseite (Trg vstaje 9) und das Gebäude auf „Trg vstaje 10“ (dem Platz des Aufstandes 10), wo bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts eine Post war. Dieses Gebäude präsentiert die typische Marktarchitektur vor dem 2. Weltkrieg und ist ein wesentlicher Teil der östlichen Marktkulisse. Im Gebäude Trg vstaje 11 (Platz des Aufstandes 11) ist heute der Sitz der Gemeinde. Am Ende des 19. Jahrhunderts gelang das Gebäude in die Hände der Gemeinde. Das Gebäude auf dem Platz des Aufstandes 3 (Trg vstaje 3), das heutige Jugendzentrum, diente während der beiden Weltkriegen als Armenhaus. Im Gebäude nebenan (Trg vstaje 4; heute Landbaugenossenschaft) war ein Kaffeehaus. Der Park wurde vor dem Jahrhundert ein offener Raum mit schön angebautem Gras. Neben der Kapelle wurden nur zwei Lindenbäume gepflanzt, die noch heute dort wachsen. Der Park diente als Platz für verschiedene Messen, Versammlungen und Aufführungen der religiösen Spiele. Er wurde vor dem 2. Weltkrieg angepflanzt. Von ursprünglicher Baumanlage blieben einige Scheinzypressen, Esche und schon erwähnten Lindenbäume erhalten. 1997 wurde der Park erneuert. Die Kapelle aus spätklassizistischer Zeit, geöffnet mit drei Bogen, wurde zusammen mit kleinem Turm in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemalt. Das Denkmal mit der Gruft ist ein Kunstwerk des Bildhauers Gabriel Kolbič und wurde 119 Kämpfern und Opfern faschistischer Gewalt aus dem 2. Weltkrieg gewidmet. Es besteht aus einer Steinsäule, einem Steinwürfel und Grabstein mit den Versen des einheimischen Dichters Janko Glazer.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
staro trsko jedro slo 1024x576 Staro trško jedro
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 191#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.

 

Ne spreglejte tudi ...
Cerkev Areh Pohorje Staro trško jedro
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Staro trško jedro
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
vurberk Staro trško jedro
Vurberk Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku ...
Podrobneje...
pragozd sumik Staro trško jedro
Pragozd Šumik Je strogo zavarovan gozdni rezervat, ki obsega 15 ha, in v katerem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. Lobnica je eden večjih pohorskih potokov. Izvira pod Klopnim vrhom v bližini ...
Podrobneje...
letno gledalisce Staro trško jedro
Letno gledališče Pod goroj Prelepo letno gledališče »Pod goroj«, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja, se nahaja v senci mogočnih smrek in je edinstveno v Sloveniji. Je amfiteatralne oblike, z 800–1000 sedeži in je izredno akustično. Zgrajeno je bilo leta 1931 na pobudo domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka Ljubljanske opere. Že leto kasneje so tu uprizorili prvo predstavo, Finžgarjevo igro Divji lovec. ...
Podrobneje...
Cerkev Sv Pankracija Staro trško jedro
Cerkev sv. Pankracija Stoji v enem najlepših predelov Slovenije, kjer se Mislinjska dolina razširi v Slovenjgraško kotlino. Kompleks cerkve vsebuje v svoji stavbni strukturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj je spodnji del zvonika del starega grajskega obrambnega stolpa (bergfrida), zato se je v pritličju ohranilo več kot tri metre debelo zidovje. Tudi izjemna zasnova cerkvenega prostora iz okoli leta 1240 se je razvila iz ...
Podrobneje...
Cerkev Sv  jurij Staro trško jedro
Cerkev sv. Jurija Ta podružnična cerkev z vzhodnim zvonikom iz druge polovice 13. stoletja je značilna predstavnica "koroškega tipa" romanskih cerkva in je razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje. Zavetnik sv. Jurij napotuje na zgodnji čas zidave cerkve, zato ni bilo presenečenje, ko so jeseni leta 1993 z arheološkimi izkopavanji odkrili temelje dveh starejših gradbenih faz cerkve. Predromanska stavba iz obdobja od prve ...
Podrobneje...
grascina rotenturn Staro trško jedro
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
grajska vas spomenik Staro trško jedro
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
staro jedro sevnica Staro trško jedro
Staro mestno jedro Sevnica Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom Liechtenwald. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, uporni kmetje in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783. Leta 1866 je bila ...
Podrobneje...
Areh
Župnijska cerkev Ruše
Vurberk
Pragozd Šumik
Letno gledališče Pod goroj
Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Jurija
Graščina Rotenturn
Grajska vas
Staro mestno jedro Sevnica

Komentirajte