Tinsko

tinsko TinskoSLO TinskoTinsko

Tinski vrh zbuja pozornost z dvema skupaj postavljenima cerkvama. Gledano iz zibiške smeri, je leva posvečena sv. Ani, desna pa Materi božji. Gotska cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja, cerkev Matere božje pa v drugi polovici 15. stoletja. Gradnjo dveh cerkva tako blizu skupaj pojasnjuje legenda, povezana s Celjskimi grofi, ki so v te kraje hodili na lov.

Ta pravi, da je bilo Tinsko nekdaj močno poraslo z divjim rastjem in grmovjem, na vrhu Tinskega pa je stala le cerkev sv. Ane. V zlati dobi Celjskih grofov se je ena od njihovih gospodičen v teh krajih izgubila in grofje Celjski so se zaobljubili, da tik ob cerkvi sv. Ane zgradijo še eno, če izgubljeno deklico najdejo živo in zdravo. Dekle so res našli in v zahvalo za uslišano prošnjo so  dali zgraditi cerkev Matere božje.

Desno od Marijine cerkve je stara Namurševa gorca, takoj za njo pa raste Peterlinova bukev, najstarejše drevo v občini. Stara je več kot 400 let, leta 2007 pa jo je zavod za gozdove razglasil za drevo leta. O njej pravijo, da oddaja pozitivno energijo, nikar ne zapustite Tinskega vrha, ne da bi se prej dotaknili njenega mogočnega debla.

Tinski vrh, ki združuje in povezuje prebivalce obeh dolin – zibiške in tinske, je izrazito vinogradniški. Tu uspeva najžlahtnejša vinska trta, vinogradniki pa se ponašajo z najbolj kakovostnimi vini.

V slikarskem ateljeju Janka Orača nasproti Namurševe gorce že vrsto let junija poteka večdnevna slikarska kolonija, pomemben romarski dogodek pa se zgodi na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, 14. avgusta, ko se verniki na Tinsko povzpnejo v procesiji z lučkami.

V bližini poleg številnih gorc najdete tri turistične kmetije: Gorco pri Krašu, turizem na kmetiji Založnik in turizem z nastanitvijo Bizjak.

ENG TinskoTinsko

The top of Tinsko draws attention to itself with two churches standing side by side. Looking from the Zibika direction, the left one is dedicated to St. Anne and the right one to the Mother of God. The Gothic church of St. Anne was built at the end of the 14.century and the church of the Mother of God in the second half of the 15.century. The position of these two churches so close together is explained by a legend of the Counts of Celje who used to hunt in the region.

The legend says that Tinsko was once overgrown with wild plants and bushes and at the top of Tinsko was only the church of St. Anne. During the golden age of the Counts of Celje one of their damsels got lost in these woods and the Counts vowed that if the girl is found alive and well, they will build another church right next to the church of St. Anne. The girl was indeed found and to give thanks the Counts built the church of the Mother of God.

To the right of the Mary’s church is the old vineyard Namurševa gorca and right behind it grows the beech tree Peterlinova bukev, the oldest tree in the municipality. It is over 400 years old and in 2007 it was named the Tree of the year by the Slovenia Forest Service. It is said about this tree that it gives out positive energy, so don’t leave Tinsko without first touching its mighty trunk.

The Tinsko top, which joins and connects the two valleys of Zibika and Tinsko, is predominantly viticultural. The finest vine grows here and the winegrowers boast the most quality wines.

A painting colony takes place every June at the studio of the painter Janko Orač across from the vineyard Namurševa gorca. An important event is also the pilgrimage on the 14 August, on the eve before the Feast of the Assumption, when the people ascend to the Tinsko top with lights.

In the vicinity you can also find three tourist farms along with a number of hills of vineyards: Gorca pri Krašu, Tourist Farm Založnik and Tourist Farm Bizjak.

DEU TinskoTinsko

Auf dem Gipfel von Tinsko erregen die Aufmerksamkeit zwei nebeneinander stehenden Kirchen. Von Zibiška vas betrachtend wurde die linke Kirche St. Anna geweiht und die rechte der Muttergottes. Die gotische Kirche St. Anna wurde im 14. Jahrhundert erbaut und die Kirche der Muttergottes in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Den Bau der beiden Kirchen erklärt eine Legende, die sich auf die Grafen von Celje bezieht, die in diesem Gebiet auf die Jagd gingen.

Die Legende besagt, dass Tinsko einmal mit wilder Vegetation und dem Gebüsch stark bewuchert war und dass auf dem Gipfel nur die Kirche St. Anna stand. In der Blütezeit der Grafen von Celje hat sich in dieser Gegend eine von ihren Mädchen verlaufen und die Grafen haben sich versprochen, knapp an der Kirche St. Anna noch eine Kirche zu bauen, wenn sie das verlorene Mädchen lebend und gesund finden würden. Das Mädchen wurde wirklich gefunden und zum Dank für die erhörende Bitte wurde die Kirche der Muttergottes erbaut.

Rechts von der Marienkirche ist ein alter Weinberg Namurševa gorca und gleich hinter ihm wächst die Peterlin-Buche, der älteste Baum in der Gemeinde, der mehr als 400 Jahre alt ist und wurde 2007 von der Forstanstalt zum Baum des Jahres erklärt. Angeblich soll sie eine positive Energie ausstrahlen, deswegen verlassen Sie Tinski vrh nicht ohne ihren mächtigen Baumstamm anzufassen.

Der Gipfel von Tisko ist ein ausgesprochenes Weinbaugebiet und verbindet die Bewohner der beiden Täler – Zibika und Tinsko. Da gedeiht die edelste Weinsorte und die Weinbauer können auf die hochwertigen Weine stolz sein.

Im Maleratelier von Janko Orač, gegenüber dem Weinberg Namurševa gorca, verläuft im Juni schon seit vielen Jahren eine mehrtätige Malerkolonie. Ein sehr wichtiges Wallfahrtsereignis passiert am Vorabend des Feiertages der Marienhimmelfahrt, am 14. August, wenn die Gläubigen den Berg Tinsko in der Prozession mit Lichtern hochsteigen.

In der Nähe von zahlreichen Weinbergen finden Sie drei touristische Bauernhöfe: der Bauernhof Založnik, der Bauernhof mit der Unterbringung Bizjak und der Bauernhof Gorca pri Krašu.

ITA TinskoTinsko

Tinski vrh suscita attenzione con due chiese poste una accanto all’altra. Guardando da Zibika la chiesa a sinistra è dedicata a Sant’Anna, e quella a destra alla Madonna. La chiesa gotica di Sant’Anna fu costruita verso la fine del XIVo secolo, e la chiesa di Madonna nella seconda metà del XVo secolo. Una legenda legata ai Conti di Celje che andavano a caccia in questi luoghi illustra la costruzione di due chiese così vicine.

La legenda racconta che una volta Tinsko era fortemente coperto di vegetazione selvaggia e arbusti e che al suo vertice si trovava la chiesa di Sant’Anna. Nel periodo d’oro dei Conti di Celje una delle loro signorine si era persa in quel paese ed i Conti di Celje avevano promesso di costruire un’altra chiesa accanto a quella di Sant’Anna se la bambina perduta sarebbe trovata salva e sana. La ragazza era ritrovata e come il ringraziamento per la preghiera accolta avevano ordinato la costruzione della chiesa della Madonna.

A destra della chiesa di Maria c’è il vecchio vigneto di collina di Namurš immediatamente seguito dal faggio di Peterlin, l’albero più vecchio nel comune che ha più di 400 anni. Nel 2007 il Servizio Forestale lo ha proclamato l’albero dell’anno. Ne dicono che emette energia positiva. Non lasciate Tinski vrh senza aver toccato il suo tronco potente.

Tinski vrh, che unisce e collega gli abitanti delle due valli – quella di Zibika e Tinsko è pieno di vigneti. Qui cresce la vite più nobile e i viticoltori vantano dei vini di altissima qualità.

Nell’atelier di pittore Janko Orač, di fronte al vigneto di collina Namurš già da alcuni anni in Giugno si svolge il raduno dei pittori, un evento di pellegrinaggio importante, il 14 Agosto, la sera prima della festa dell’assunzione, quando i fedeli salgono su Tinsko in processione con le luci.

Nella vicinanza tranne numerosi vigneti di collina si trovano tre aziende agrituristiche: Gorca da Kraš, turismo su trattoria Založnik e turismo con soggiorno da Bizjak.


Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
tinsko slo 1024x576 Tinsko
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 431#. Cena klica je enaka običajni ceni klica
v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
grajska vas spomenik Tinsko
Grajska vas Pozdravljeni v Grajski vasi. To je eno izmed manjših naselij na južnem delu občine Braslovče, ki leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. Središče Grajske vasi ima z vidika stavbne dediščine čisto poseben značaj. V središču vasi najdemo cerkev Sv. Krištofa, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1489. Leta ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Tinsko
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
Braslovce trg Tinsko
Braslovče Pozdravljeni v Braslovčah. Te so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. Ime so dobile po panonskem knezu Braslavu, ki je v zadnjem desetletju 9. stoletja tu ustanovil večje naselje s cerkvijo. Braslovče so ob ustanovitvi naselja postale tudi središče pražupnije, ki je segala na severu do reke Savinje, na jugu do reke Save med Trbovljami in Hrastnikom, na vzhodu do ...
Podrobneje...
i jpg Tinsko
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika Na najvišji točki sredi vasi danes stojita nova cerkev in kostanjev drevored z najdebelejšim slovenskim orehom. Prvotno baročno cerkev iz leta 1407 so med letoma 1953 in 1956 porušili. Na temeljih stare cerkve je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev v Kočevski Reki. Po petih letih gradnje je bila julija 1999 posvečena, in sicer tako ...
Podrobneje...
pod cerkev sv vida slo Tinsko
Podružnična cerkev sv. Vida Cerkev, ki jo sestavljata kvadratasta ladja in polkrožno zaključen oltarni del, je bila obnovljena leta 1904. Posebnost predstavlja zvonik, ki je vmesni tip strešnega zvonika in zvončnice. Njegova zahodna stran je odprta, vhodni del je tesan in zaprt z deskami.Pod baročno poslikano notranjostjo iz leta 1657 je vidna starejša poslikava. Strop ladje je dvojen. Zadaj, nad lesenim korom,  je starejši, lesen ...
Podrobneje...
cerkev sv  jerneja Tinsko
Župnjiska cerkev sv. Jerneja Prvotna župnijska cerkev je bila posvečena sv. Jerneju. Stala je na mestu kasnejše kapele sv. Križa na starem pokopališču. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov, kasneje cerkev sv. Florijana, zidana okoli leta 1766. Današnje svetišče že v zunanji podobi kaže tipične historistične oblike. Načrte zanj je leta 1887 izdelal dunajski arhitekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Posvečeno je bila 19. ...
Podrobneje...
cerkev pr resnjega telesa slo Tinsko
Cerkev Presv. Rešnjega telesa Prva omemba cerkve sega v leto 1471. Svetišče se nato omenja tudi ob popisu dragocenosti leta 1526. Sedanja stavba je v osnovi iz 17. stoletja. Takrat so sezidali obokano vzdolžno ladjo in ji na zahodni strani prizidali zvonik s piramidalno streho in z vhodom skozi zvonico. Ladja je pravokotne oblike, prezbiteriju pa so na severni strani prizidali novejšo zakristijo. Po požaru ...
Podrobneje...
cerkev sv petra zelimlje Tinsko
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami Podružnična cerkev sv. Petra stoji na vrhu položnega hriba Zakope, ki je s 580 m najvišja točka v občini Škofljica. Dominantna lega, ki ponuja čudovit razgled, je bila vabljiva že v preteklosti. Tu naj bi bila nekdaj prazgodovinska naselbina iz mlajše kamene dobe, tako vsaj domnevajo glede na najdbe orodij. Sv. Peter sodi med manjše cerkvice. Zidana ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Tinsko
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
zupnijska cerkev ruse Tinsko
Župnijska cerkev Je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Posvečena je Marijinemu imenu. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanike in gotike ...
Podrobneje...
Grajska vas
Grad Žovnek
Braslovče
Najdebelejši oreh in cerkev sv. Janeza Krstnika
Podružnična cerkev sv. Vida
Župnjiska cerkev sv. Jerneja
Cerkev Presv. Rešnjega telesa
Cerkev sv. Petra na vrhu nad Želimljami
Areh
Župnijska cerkev Ruše

Iskalni nizi prispevka:


|  tinsko  |  AREH  |  

Komentirajte