Vurberk

vurberk 300x216 VurberkSLO VurberkVurberk

Vurberk je razloženo naselje na levem bregu Drave, ki se razteza po pobočjih Slovenskih goric z jedrom ob regionalni cesti Maribor–Ptuj. Tu je tudi najvišji vrh Slovenskih goric Grmada z nadmorsko višino 460 m. Na strmem Vurberku so ruševine gradu, katerega prva omemba sega v leto 1244, ter župnijska cerkev Marije Device iz 14. stoletja. Ta je bila prvotno gotska stavba, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku splavarjev in čolnarjev. Leta 1532 so jo poškodovali Turki, luterani pa so jo spremenili v molilnico. Sedanja poznobaročna župnijska cerkev je nastala po načrtih mariborskega arhitekta Janeza Nepomuka Fuchsa v 18. stoletju. Prezbiterij in ladja sta zgrajena na centralnem tlorisu in krita s kupolama. Klasicistično členjena fasada se zaključuje z volutasto atiko in zvonikom s čebulastim zaključkom. Na notranjih in zunanjih zidovih cerkve so nagrobniki z reliefi vurberških graščakov. V vzhodnem obzidju je vzidan rimski medaljon s portretom Noričanke. Grad Vurberk je v svoji prvotni obliki obsegal trinadstropno stanovanjsko stavbo z obzidjem. Kralj Otokar II. ga je dal zravnati z zemljo, vendar so ga leta 1278 gospodje Ptujski ponovno zgradili. Grad so kasneje še dograjevali. Po 1. svetovni vojni je bil v njem sanatorij za pljučne bolnike, kasneje pa so ga Nemci preuredili v nacistično šolo. Leta 1945 so ga porušili zavezniki. Sedaj je ohranjeno le še obzidje s stolpi, vhod z renesančnim portalom in prizemni del okroglega severozahodnega stolpa. Danes je na gradu letni oder, kjer se odvijajo gledališke predstave in vurberški festival.

DEU VurberkVurberk

Vurberk ist eine Ortschaft am linken Ufer der Drau, die sich an den Hängen von Slovenske gorice erstreckt und den Kern neben der Regionalstraβe Maribor – Ptuj hat. Hier liegt Grmada, mit 460 Metern der höchste Berg von Slovenske gorice. Auf steilem Vurberk sind die Ruinen des Schlosses, das zum ersten Mal 1244 erwähnt wurde, und die Pfarrkirche der Jungfrau Maria aus dem 14. Jahrhundert. Die war ursprünglich gotisch und wurde dem St. Nikolaus geweiht, dem Schutzpatron der Flöβer und Bootsmänner. 1532 wurde sie von den Türken beschädigt und dann von den Lutheranen in den Betsaal verwandelt. Heutige spätbarockische Pfarrkirche wurde im 18. Jahrhundert nach den Plänen des Architekten Janez Nepomuk Fuchs aus Maribor erbaut. Das Presbyterium und das Kirchschiff wurden auf zentralem Grundgriβ gebaut und mit zwei Kuppeln bedeckt. Die Fassade ist klassizistisch und endet mit Voluten verzierter Attika und dem zwiebelförmigen Glockenturm. An den Innen – und Auβenwänden der Kirche sind die Grabsteine mit Reliefen der Grafen von Vurberk. Im östlichen Wand ist ein römischer Medaillon mit dem Porträt der Norikerin eingebaut. Das Schloss Vurberk war ursprünglich ein dreistöckiges Wohnungsgebäude mit der Mauer. Der König Otokar der II. hat es mit dem Erdboden gleichgemacht, aber dann wurde das Schloss wieder 1278 von den Herren von Ptuj gebaut. Das Schloss wurde später noch angebaut. Nach dem 1. Weltkrieg war drinnen eine Heilanstalt für die Lungenkranken, später wurde von den Deutschen in eine nazistische Schule umgebaut. 1945 wurde das Schloss von den Allierten zerstört. Nun blieben nur noch die Mauer mit den Turmen, der Eintritt mit dem Portal aus der Renaissance und der bodennahe Teil des nordwestlichen Rundturms erhalten. Heute ist im Schloss die Freibühne, auf der die Theaterspiele und das Festival von Vurberk stattfinden.

Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST!
vurberk slo 1024x576 Vurberk
Predstavitvena vsebina turistične znamenitosti je na voljo tudi na mobilnem turističnem vodniku mTURIST! Pokličite 041 18 48 18 in vtipkajte lokacijsko številko 321#. Cena klica je enaka običajni ceni klica v mobilno omrežje Mobitel.


 

Ne spreglejte tudi ...
grascina rotenturn Vurberk
Graščina Rotenturn Stoji ob zahodnem robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki je ohranilo srednjeveško zasnovo, zaradi česar je danes pomemben urbanistični spomenik. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja. Na sklepnem kamnu lepega baročnega uvoznega portala je letnica 1755, ki opredeljuje čas zadnje pomembnejše ...
Podrobneje...
grad sevnica Vurberk
Grad Sevnica in Lutrovska klet Grad Sevnica, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo. Na gradu so danes tudi baročni salon s sejno sobo, konferenčna in poročna dvorana ter razstavna galerija, drugo nadstropje jugovzhodnega stolpa pa ponuja ...
Podrobneje...
dvorec lisicje Vurberk
Dvorec Lisičje Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Od Ivana Khiessla s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 1587, pa do leta 2006, ko ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, se je izmenjalo ...
Podrobneje...
dvorec strmol Vurberk
Dvorec Strmol Prva omemba sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Graščina ima zanimivo zgodovino – tu je uradovalo okrožno sodišče, urad za kontrolo meril, v njej je bil zapor, v grajski kapeli pa so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede. ...
Podrobneje...
obnovljeniGradZovnek Vurberk
Grad Žovnek Je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik v 12. stoletju je bila družina, ki se je imenovala Savinjski, in je, kakor je bilo takrat v navadi, »priimek« povzela po kraju bivanja Savinjski dolini in reki Savinji. Od konca 12. stoletja so se prejšnji Savinjski preimenovali v Žovneške. Žovneški so postopoma večali svojo posest, svoj ...
Podrobneje...
zgornji duplek Vurberk
Zgornji Duplek Zgornji Duplek je razloženo naselje na levem bregu reke Drave. Staro strugo Drave in pokrajino ob njej so zaradi biotopske raznolikosti razglasili za Krajinski park Drava. Nad krajem je Krajinski park Kamenščak. To je gozdnat del Slovenskih goric, kjer je osamel kamnit otok plitvega krasa z znanimi kraškimi pojavi, vrtačami in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. V bližnjih kamnolomih ...
Podrobneje...
spodnji duplek Vurberk
Spodnji Duplek Spodnji Duplek je gručasto naselje na robu Slovenskih goric z jedrom ob kapeli na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor–Vurberk. Ob kapeli stoji tudi občinska stavba, ki ima v stenski niši kip sv. Miklavža, ki je bil zavetnik pomorščakov, splavarjev in brodarjev. S splavarjenjem se je ukvarjalo veliko ljudi iz Dupleka, zato stoji na Dupleškem vrhu kapelica v spomin na splavarje, ki so izgubili ...
Podrobneje...
zgornja korena Vurberk
Zgornja Korena Korena je razloženo naselje v dolini Korenskega potoka z jedrom na vrhu, kjer se nahajate sedaj, to je na 392 m nadmorske višine, kjer stoji daleč vidna cerkev sv. Barbare z lepo urejenim parkom. Na prisojnih pobočjih ležijo vinogradi, ki v dolini preidejo v njive in travnike. Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Zgrajena je bila leta 1789, ...
Podrobneje...
Cerkev Areh Pohorje Vurberk
Areh Po ljudskem izročilu je bilo nekdaj pri Sv. Arehu jezero, v katerem je bil zmaj. Kadar se je zmaj razsrdil, je voda bruhala iz jezera, poplavljala poljane in vasi ter cele gozdove prinašala v dolino. Ljudje so se posvetovali, kako bi zmaja umirili. Papež jim je svetoval, naj sezidajo cerkev v čast sv. Arehu. Ljudje so jo začeli zidati, voda je polagoma ...
Podrobneje...
staro trsko jedro slo Vurberk
Staro trško jedro Trg vstaje, osrednji trg starega trškega jedra, je dobil ime po II. svetovni vojni. Pomembna arhitekturna spomenika v starem trškem jedru sta nekdanji kaplanija z baročno zunanjostjo (Trg vstaje 9) in zgradba na Trgu vstaje 10, v kateri je bila do konca prejšnjega stoletja pošta. Ta zgradba je predstavnica tipične trške arhitekture izpred II. svet. vojne in je pomemben del vzhodne trške kulise. ...
Podrobneje...
Graščina Rotenturn
Grad Sevnica in Lutrovska klet
Dvorec Lisičje
Dvorec Strmol
Grad Žovnek
Zgornji Duplek
Spodnji Duplek
Zgornja Korena
Areh
Staro trško jedro

Komentirajte